Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2012

Halten koldioxid i Arktiska kusthaven ökar

De arktiska kusthaven tar i allt mindre utsträckning hand om växthusgasen koldioxid. Det medför att halten ökar i luften och det späder ytterligare på uppvärmningen av Arktis.Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Jordens klimatförändringar anses av de flesta forskare bero på de ökande mängderna växthusgas som människan släpper ut från exempelvis förbränning av fossila bränslen. Här spelar koldioxiden en stor roll.

Koldioxid tas upp av haven
Ungefär hälften av människans utsläpp av koldioxid från förbränningen av fossila bränslen fram till 1994 togs upp av haven. Men i takt med att det finns allt mer koldioxid i havet minskar havets förmåga att ta upp gasen, som istället stannar kvar i atmosfären.

– Växthusgaserna höjer jordens temperatur och denna ökning är speciellt uttalad i Arktis och framför allt över Sibirien med dess kusthav, säger Iréne Wåhlström, forskare i marin kemi.

Temperaturökningen påverkar miljön i Arktis genom att till exempel havsistäcket i Arktis minskar, vattentillförsel från floder ökar, permafrosten tinar och kusterosionen tilltar.

– En effekt blir att mer organiskt kol, som är lagrat i marken tillförs haven där det delvis bryts ner och bildar koldioxid, säger Iréne Wåhlström.

Klimatförändringarna påverkar koldioxidflödet
Iréne Wåhlström har undersökt två av kusthaven utanför Sibirien; Laptevhavet och Östsibiriska havet, dels genom en fartygsexpedition och dels med hjälp av en matematisk modell för Laptevhavet.

Östsibiriska havet kan delas upp i en västlig och en östlig del, där den östra tillförs vatten från Stilla Havet.

– I detta vatten sker mycket marin fotosyntes under sommaren, vilket konsumerar koldioxid. Det leder till en lägre halt i havet än i luften och därför tar havet upp koldioxid från luften, säger Iréne Wåhlström.

Västra Östsibiriska havet får även ett stort bidrag av flodvatten, både direkt från land och från angränsande Laptevhavet.

– I flodvattnet finns mycket organiskt kol som delvis bryts ner till koldioxid i havet. Det leder till en högre koldioxidhalt i havet än i luften och därmed flödar koldioxid ur havet till luften och späder på klimatförändringen.

Under sensommaren 2008 hade Laptevhavet ett överskott av koldioxid i samma storleksordning som västra Östsibiriska havet, troligen ett resultat av nedbrytning av organiskt material från land.

Resultaten visar att Laptevhavet troligtvis har ändrats från att ta upp atmosfärens koldioxid till att släppa ut koldioxid till atmosfären under sensommaren. Det här kommer troligtvis att förstärkas med en ökad lufttemperatur, framför allt om delar av den stora reservoar av organiskt kol som finns lagrat i Arktis tundra tinar och tillförs havet. Det kommer ytterligare att späda på uppvärmningen av jorden.

Avhandling: Fluxes and Transformation of Carbon in the Siberian Shelf Seas under Changing Environment. Länk:

Handledare: Professor Leif Anderson, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera