Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2012

Forskningsprojekt undersöker världens äldsta fasta fiskeredskap

Världsunika fynd har redan gjorts i Hanöbukten utanför Skånekusten. Nu undersöker forskare, i ett projekt lett från Södertörns högskola, bottensediment som gömmer lämningar från 10 000 år gamla bosättningar i vattnen kring Blekinge och Skåne.

Hanöbukten 2012. Där det nu är glittrande hav fanns för över tio tusen år sedan boställen från tidig stenålder. Tack vare det tjocka lager av bottensediment som i årtusenden lagt sig över de sjunkna stenålderslandskapen hoppas man nu finna och kunna kartlägga unika lämningar från de människor som bebodde landet bara ett par tusen år efter att inlandsisen dragit sig tillbaka.

10 000 år gamla boplatser
I ett unikt forskningsprojekt kallat ”Landscapes Lost” kommer forskare med hjälp av sjömätningsföretaget Marin Mätteknik (MMT) och mediabolaget Deep Sea Productions att börja undersöka olika områden i Hanöbukten där man väntar sig hitta lämningar från stenåldern. Under två tillfällen efter den senaste istiden, dels för runt 11000 år sedan, dels för omkring 9000 år sedan, låg strandlinjen under dagens havsytenivå, ca 20 respektive 3 m under nuvarande havsyta. Från den förra perioden finns områden med rester av tallskog bevarade på havsbotten på flera ställen i Hanöbukten. Detta har varit känt sedan länge, men nu har man även funnit mänskliga lämningar i anslutning till dessa miljöer.

Det nystartade projektet undersöker nu möjligheten att finna fler liknande områden i södra Östersjön. Och chanserna är tämligen goda. Teknikutvecklingen inom den här typen av undersökningsmetoder för havsbotten har möjliggjort mycket detaljerade rekonstruktioner och modelleringar av de översvämmade landområdena. Det handlar främst om avancerade ekolod och annan hydroakustisk utrustning.

Fördelen med översvämmade boplaster är att organiskt material – ben- och träföremål – kan bevaras i tusentals år under havets botten. På land är det vanligtvis endast hårdare material som sten som bevaras.

– I Sverige har vi hittills inte fokuserat på just denna tidsperiod, samtidigt som vi har unika möjligheter till arkeologiska fynd utanför våra kuster. Vi hoppas att vi, tillsammans med en bred och tvärvetenskaplig forskargrupp, kan bli ledande inom området, säger Björn Nilsson, vetenskaplig ledare och arkeolog vid Södertörns högskola.

Den äldre stenåldern är en period som än så länge är relativt outforskad, när det gäller hur människor bodde och vilken typ av samhällen som fanns då. Inom det nya forskningsprojektet kommer forskare från flera olika discipliner att samarbeta – geologer, geografer och biologer tillsammans med arkeologer och marinarkeologer.

– Innan marinarkeologerna kan börja gräva ut någon av de kända platserna krävs noggranna undersökningar och kartering av landskapet under havsytan, säger Björn Nilsson, som just är tillbaka efter en veckas första fältarbeten i Blekinge.

Blekingeprojektet utfördes tillsammans med Martin Jakobsson, geolog från Stockholms universitet, och samfinansierades av Länsstyrelsen i Blekinge.

– Mätningarna gick mycket bra och vi kunde även lokalisera ett stubbområde på 15 meters djup utanför Karlshamn. Sedimenten verkar lovande för att finna boplatsrester, vilket skulle vara mycket roligt så här i början av projektet, säger Björn Nilsson.

Nu tar några veckors behandling av en stor mängd data vid, och först sedan tillstånd från försvarsmakten erhållits kan bilderna av det översvämmade landskapet spridas.

Sjunkna öar i Östersjön?
Vid tidigare dykningar utanför Verkeån i Hanöbukten har bland andra Arne Sjöström, marinarkeolog vid Södertörns högskola och marinarkeolog Jan Öijeberg vid Malmö Museer, påträffat världens äldsta fasta fiskeredskap – flera fiskefällor av hasselkäppar, som genom C14-metoden visat sig vara ca 9 000 år gamla.

Men det här är bara början. Delar av det som idag är innanhavet Östersjön var under en kort tid på stenåldern land. Det som kallas Södra Midsjöbanken – ett grundområde som är beläget mellan Öland och Polen – var för ca 11000 år sedan en 300 kvadratkilometer stor ö. Hur ön såg ut då, och om den hyst några boplatser, vet man ännu inte. Därför kommer forskarna i sommar att dyka efter lämningar från den tidiga stenåldern.

Internationellt intresse
– Det är ett enormt intresse för projektet internationellt – det är ett av få projekt i Europa som bedrivs just nu med ett så utpräglat grundforskningsfokus, samtidigt som just tidiga undervattenslämningar är heta. Den här typen av lämningar som vi har är det alla letar efter! säger Björn Nilsson.

Projektet Landscapes Lost har erhållit 7 miljoner kr från KK-stiftelsen. Denna del kommer att pågå till 2014, men forskarna söker medel för att kunna hålla projektet i gång i åtminstone 5 år framöver.

Kontakt
Björn Nilsson, arkeolog vid Södertörns högskola: 076-147 01 72, bjorn.nilsson@sh.se
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: 070-286 13 32, eleonor.bjorkman@sh.se

Information in English [Ref 1]
_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera