Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2012

Trafiksäkerhetseffekter vid införande av längre och tyngre fordon – en kunskapsöversikt

Längre och tyngre fordon på vägarna skulle kunna ge stora samhällsekonomiska och transportmässiga vinster. Samtidigt finns det många trafiksäkerhetsaspekter att ta hänsyn till. VTI har gjort en sammanställning av resultat från olycksstudier, litteratursammanställningar och djupstudieanalyser av dödsolyckor med tunga lastbilar.

I rapporten inkluderas resultaten av en fokusgruppstudie med lastbilschaufförer samt en omkörningsstudie av längre lastbilar, för att ge en sammanfattande bild av de tänkbara trafiksäkerhetseffekterna vid en introduktion av längre och tyngre lastbilar i Sverige.
Utifrån de aspekter som har behandlats i den här rapporten konstaterar forskarna bland annat följande:

• Längre och tyngre fordon bör huvudsakligen trafikera stora vägar där möjlighet finns att köra om tunga fordon utan risk för mötande trafik. Längre och tyngre fordon bör i så liten utsträckning som möjligt befinna sig i tättbebyggda områden.

• Längre och tyngre fordon ska vara konstruerade för god stabilitet samt vara utrustade med Electronic Brake System (EBS).

• Längre och tyngre fordon ställer högre krav på däck, bromsar och framför allt service, underhåll och besiktning.

• Trötthet är orsak till en väsentlig andel av singelolyckor med tunga fordon. Kör- och vilotider kan bli svårare att hålla med extra långa fordon om man inte bygger ut rastplatserna som redan idag är överfulla utmed vissa vägar.

• Skyltningen på övergångssträckan på 2+1 vägar bör ses över för att om möjligt minimera antalet risksituationer som uppstår vid omkörningar av tunga fordon.

• Kompletterande fältstudier på tvåfältsvägar är nödvändiga för att kunna avgöra huruvida det medför större risker att köra om fordon som är 30 meter eller längre än att köra om konventionella transportfordon.

Sammanfattningsvis så visar litteraturen att det är mycket komplext att uppskatta hur trafiksäkerheten i stort skulle påverkas av en introduktion av längre och tyngre fordon. För att kunna uppskatta den totala påverkan på trafiksäkerheten från introduktion av längre och tyngre fordon är det viktigt att ta hänsyn till hur trafikarbetet för tunga transporter kommer att förändras på grund av de nya förutsättningarna.

Resultatet presenteras i VTI notat 17-2012

För mer information sök Mattias Hjort eller Jesper Sandin

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera