Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2012

EU satsar 110 miljoner på strokeforskning

Stroke är den vanligaste orsaken till bestående funktionsnedsättning och den globalt sett näst vanligaste dödsorsaken. Forskare vid Sahlgrenska akademin medverkar i ett konsortium som nu får 110 miljoner kronor från EU för att utveckla nya behandlingar.

Professor Milos Pekny leder Laboratoriet för astrocytbiologi och regeneration i centrala nervsystemet vid Sahlgrenska akademin. Laboratoriet är i sin tur en partner i forskningsprojektet ”Targeting brain inflammation for improved functional recovery in acute neurodegenerative disorders (TargetBraIn)”.

Detta omfattande EU-projekt, som har sin bas i sju olika forskargrupper och två biotechföretag från Sverige, Israel, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Italien och Frankrike, får nu 12 miljoner euro i forskningsmedel för att utveckla nya terapeutiska strategier som kan stödja återhämtning och funktionsåterkomst efter stroke.

TargetBraIn är inriktade mot betydelsen av immunsystemets olika celler samt astrocyterna i centrala nervsystemet efter stroke och i den efterföljande återhämtningsfasen. Projektet inbegriper studier av hur cellernas omgivande miljö kan regleras i syfte att stödja cellöverlevnad, regenerativa processer och nybildning av nervceller från egna stamceller eller från transplanterade celler.

TargetBraIn har som målsättning att utveckla terapier som kan stimulera hjärncellers plasticitet genom immunmodulering där det yttersta syftet är att understödja den funktionella återhämtningen hos stroke patienter.

Professor Milos Pekny och hans medarbetare vid Göteborgs universitet har gjort flera betydelsefulla upptäckter inom fältet. De har tidigare identifierat hjärnans astrocyter som viktiga komponenter i regeneration av axoner och synapser, och som nyckelspelare i skyddet av den gränszon (penumbran) i hjärnan som bildas mot ett strokeområde.

Resultaten ligger till grund för synen att astrocyterna utgör ett viktigt mål för nya terapier vid stroke och andra skador och sjukdomar i centrala nervsystemet.

– Vi är naturligtvis mycket glada. Med det här anslaget kan forskningen inom detta viktiga område fördjupas och utvidgas, inte minst genom att vårt forskningsnätverk förstärks och utvecklas, säger Milos Pekny.

På lång sikt hoppas forskarna kunna ta fram nya behandlingssätt för stroke och andra hjärn- och nervsjukdomar. TargetBraIn har en helt unik infallsvinkel avseende behandling av stroke, som bygger på många års forskningsresultat från de medverkande grupperna.

– Mer än hälften av strokedrabbade har någon form av funktionsnedsättning som berör till exempel tal, motorik eller minne och koncentrationsförmågan. Samarbetet inom konsortiet skapar nya möjligheter för att ta reda på hur vi kan utnyttja immunsystemet för att åstadkomma bättre och snabbare funktionell återkomst hos dessa patienter, säger docent Marcela Pekna, som också deltar i TargetBraIn och leder Laboratoriet för regenerativ neuroimmunologi vid Sahlgrenska akademin.

Professor Milos Pekny koordinerar tillsammans med professor Michael Nilsson och andra forskare vid Center for Brain Repair and Rehabilitation flera forskningsprogram med likartad inriktning. Dessa är främst The Culture and Brain Health Initiative finansierat av STENA stiftelsen och forskningsprogrammet Nya strategier för hjärnregeneration efter stroke – från labbänk till patient till population finansierat av försäkringsbolaget AFA. Professor Pekny deltar också i det EU-finansierade projektet EduGlia.

– Med EU:s stöd får vi nu goda möjligheter till samarbeten och utbyten mellan dessa olika projekt, där Sahlgrenska akademin kan fortsätta skapa broar mellan grund- och klinisk neuroforskning, säger Milos Pekny.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera