Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2012

MRSA-smitta inom vården kan hanteras bättre

Okunskap och osäkerhet hos vårdpersonal och chefer, patienter som upplever skam och rädsla och menar att vården inte ger tillräcklig vägledning. Sjuksköterskan Maria Lindberg har skrivit en avhandling om multiresistenta bakterier inom vården och konstaterar att det finns områden som behöver förbättras.

Infektion orsakad av bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika, så kallade multiresistenta bakterier (MRB), blir allt vanligare i vårdmiljöer och i samhället. I ett internationellt perspektiv har Sverige relativt låg förekomst av MRB, men det finns en uppenbar risk att förekomst och smittspridning kommer att öka. MRB utgör ett hot mot patientsäkerheten eftersom antibiotika som vanligtvis används för behandling av infektioner är verkningslösa mot dessa bakterier.

I sin avhandling beskriver Maria Lindberg patienters erfarenheter av att leva med multiresistenta bakterier i form av MRSA (methicillin-resistent Stafylokock aureus). Hon har studerat hur drabbade patienter upplever bemötandet i vården, och vilket ansvar vårdpersonalen tar för att förhindra smittspridning. Hon har också utvecklat och testat ett formulär för att undersöka vårdpersonalens attityder gentemot patienterna.

Avhandlingen visar att personerna med MRSA kände sig oskyldigt drabbade av något diffust som de måste förhålla sig till och att vården inte gav tillräcklig vägledning. Känslorna inverkade på relationen till partner, släktingar och vänner och uttrycktes som oro, osäkerhet, rädsla, skuld och skam. Sjuksköterskor har en central roll i vården av patienter och därmed även ett ansvar för att förebygga smittspridning.

Maria Lindberg visar att bloddialys-, distrikt-, hematologi- och infektionssjuksköterskorna hade otillräcklig kunskap om MRB och att patienterna uppfattade brister i bemötande från vårdpersonal. Alla, dvs patienter, vårdpersonal och chefer, ansåg att det fanns ett gemensamt personligt och organisatoriskt ansvar när det gällde information, bemötande och åtgärder mot smittspridning. Men arbetet försvårades av komplexiteten och den osäkerhet som smittan förorsakar.

– Att smittas av MRSA innebär en psykologisk påfrestning. Min avhandling visar att det finns ett behov att förbättra vårdpersonalens kunskaper, beteende och emotionella respons i relation till patienter med MRB. Verksamhetschefer är ansvariga för sådana förbättringar och det formulär jag utvecklat är användbart för att identifiera områden i behov av förbättring, säger hon.

Disputationen äger rum den 27 mars 2012.

LÄNK TILL AVHANDLING
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf;jsessionid=2602cf4c9ec490e95430b50c8a16?pid=diva2:495752

FÖR MER INFORMATION
kontakta Maria Lindberg, tel: 026-15 54 65, maria.lindberg@lg.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera