Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2012

Språkundervisning för yngre barn i Europa kartläggs

Europa behöver investera mer i språklärarlärarutbildning och språkundervisning för yngre barn. Sex- och sjuåringars attityd till språk har stor betydelse för deras förmåga att lära sig språk. Att bli exponerad för främmande språk är viktigt för att kunna lära sig språk.

Detta är några av resultaten från den unika ELLiE-studien, som har undersökt språkundervisning för yngre barn i sju Europeiska länder, bland annat Sverige. En del av studien har utförts av forskare vid Umeå universitet.

Allt fler länder i Europa strävar efter att börja lära ut främmande språk redan när eleverna är sex-sju år gamla. I och med införandet av den nya läroplanen Lgr11, börjar de flesta elever i svensk skola att lära sig engelska i årskurs 1. Tidigare forskning om yngre barns språklärande har varit begränsad och därför har man vetat relativt lite om exempelvis vad som krävs för en framgångsrik undervisning, vilken roll hemmet och digitala medier spelar, och hur man bäst motiverar yngre barn att lära sig språk.

Projektet ELLiE (Early Language Learning in Europe) har pågått i fyra år i sju europeiska länder (Italien, Kroatien, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien och Sverige). Forskare i dessa länder har undersökt språkundervisning i engelska (spanska/franska i Storbritannien) för barn i åldrarna sex-sju år; hur språket har introducerats, hur själva undervisningen gått till, hemmets och fritidens betydelse men även betydelsen av de deltagande ländernas skolpolitik. Målet med projektet har varit att på bred front undersöka hur effektivt det är att börja tidigt med ett nytt språk, och vad som gör att vissa barn lär sig detta språk lättare än andra. 

Fler än 1400 barn har deltagit i studien, vilket gör den till en av de största undersökningarna om språklärande i Europa.

Några av resultaten från ELLiE-projektet:
– Redan hos sex och sjuåringar kan man se hur attityder och motivation påverkar förmågan att lära sig ett nytt språk.
– De lärare som är mest framgångsrika i sin språkundervisning är de som själva kan och tycker om språk och överför lusten att lära språk på sina elever
– Exponering för språk utanför skolan (via exempelvis tv-program, dator, och musik) har stor betydelse för hur barn lär sig ett nytt språk.
– Det måste satsas mer på lärarutbildning och kompetensutveckling för lärare med inriktning mot tidigt språklärande.
– Den europeiska rekommendationen: att börja med språklärande tidigt, kan nu sägas vara väl underbyggd. Emellertid krävs substantiella investeringar framförallt i form av utbildning men också material, för att fler länder ska klara av att ge tidig språkundervisning i skolorna.   
Forskarna inom ELLiE-gruppen redovisar nu sina resultat i en ny bok: ELLiE – Early Language Learning in Europe. Redaktör för boken är professor Janet Enever vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, och bland författarna finns också Eva Lindgren och Gun Lundberg, även de från Institutionen för språkstudier.

Kontaktpersoner:
Eva Lindgren: eva.lindgren@sprak.umu.se, tel: 090 – 786 9584
Janet Enever (engelsktalande): janet.enever@sprak.umu.se, tel: 090 – 786 5674

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera