Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 januari 2012

Bildanalys i avel för bättre slaktkroppar

Bildanalys kan bli ett viktigt verktyg i aveln på nötboskap, för att öka andelen särskilt värdefulla styckningsdetaljer. Slaktkroppens sammansättning påverkas av ärftliga faktorer och med hjälp av automatisk analys av foton på slaktkroppar går det att skatta vikten på olika styckningsdetaljer. Detta visar Thierry Pabiou i en avhandling från SLU, med tyngdpunkt på irländsk boskap.

Irländskt kött är en viktig exportvara och uppfödarna vill satsa på kvalitet, dvs. en hög andel värdefulla styckningsdetaljer och mindre av sådant som blir köttfärs. Idag klassificeras irländska slaktkroppar enligt det s.k. EUROP-systemet, vilket innebär en bedömning av kroppsform och fettinnehåll på en femtongradig skala. Bedömningen görs genom automatisk bildanalys av digitala fotografier. Vad Thierry Pabiou visar i sin avhandling är att en förfinad bildanalys kan ge mer detaljerad information som bättre speglar slaktkropparnas ekonomiska värde, och att sådan information kan användas i avelsarbetet.

Att ärftliga faktorer påverkar viktfördelningen på olika styckningsdetaljer bekräftades i en undersökning av drygt 1 000 styckade djur. Arvbarheten för vikten på 14 enskilda detaljer varierade mellan 3 och 80 procent. Styckningsdetaljerna delades upp i fyra grupper beroende på avsaluvärde (från lågt till mycket högt), och därefter testades möjligheten att använda bildanalys för att beräkna hur köttet från ett djur skulle fördela sig på dessa grupper. Den ekvation som togs fram visade sig ge en bra skattning av köttvikten inom respektive prisklass.
Ekvationen tillämpades sedan på en stor irländsk databas med digitala slaktkroppsfoton. En genetisk analys visade att ärftliga faktorer förklarade 18–40 procent av den variation som fanns i fråga om skattad vikt på olika delar av slaktkropparna, vilket innebär en medelhög till hög arvbarhet.

Thierry Pabiou fann också ett starkt samband mellan bildanalysens värdering av en slaktkropp och det pris djuret hade betingat som avvand kalv, vilket innebär att även kalvpriset kan användas som ett (indirekt) selektionsmått i avel för en ökad andel värdefulla styckningsdetaljer.

För att inte djurens fruktsamhet eller kalvningsförmåga ska försämras är det viktigt att på ett kraftfullt sätt också beakta dessa egenskaper i avelsarbetet.

Även vid svenska slakterier bedöms nötslaktkroppar enligt EUROP-systemet. Bedömningarna är betalningsgrundande och används också i avel för förbättrad köttkvalitet hos svenska biffraser. I Sverige används däremot inte bildanalys, utan en subjektiv visuell bedömning. De goda resultaten från Thierry Pabious irländska studie antyder dock att bildanalys av slaktkroppar från nötboskap kan vara användbart även här.

En längre sammanfattning på svenska finns på s. 57–58 i avhandlingen.
————————————————————
Thierry Pabiou, institutionen för husdjursgenetik, SLU, försvarar sin avhandling Genetics of carcass composition in Irish cattle: Exploiting carcass video image analysis.
Tid: Onsdag den 24 januari, kl 9.15.
Plats: Loftets Hörsal, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Professor Dorian Garrick, Iowa State University, USA
Mer information: Thierry Pabiou, tpabiou@icbf.com
(Frågor på svenska kan ställas till Anna Näsholm, 018-67 19 72, anna.nasholm@slu.se)
Länk till avhandlingen (pdf):  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera