Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2012

”Beslut om husrannsakan bör gå att överpröva”

För att kunna utreda brott måste polis och åklagare ofta få tillgång till handlingar, något som styrs av olika regler. Mattias Hjertstedt vid Umeå universitet har granskat svensk lagstiftning på området och menar att det finns vissa brister, bland annat när det gäller hanteringen av husrannsakan.

– På några punkter kan det diskuteras om svensk rätt är förenlig med – eller i vart fall i linje med – Europakonventionen om skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, säger Mattias Hjertstedt.

I sin rättsvetenskapliga avhandling har han kartlagt de tre viktigaste regelkomplexen som ger brottsutredare tillgång till handlingar: beslag med husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt. Resultaten visar att svensk lagstiftning är alltför oklar i flera avseenden och innehåller för få rättssäkerhetsgarantier.

– Till exempel går det inte i praktiken att överpröva beslut om husrannsakan eller att överklaga myndigheters beslut att lämna ut handlingar som innehåller integritetskänslig information, säger Mattias Hjertstedt, som också ifrågasätter att beslut om beslag och husrannsakan ofta fattas av polisen och inte av domstol eller åklagare.

Han jämför med den finska lagstiftningen på området, som nyligen har kritiserats av Europadomstolen som just alltför oklar. Domstolen har även anmärkt på den finska ordningen att polisen fattar beslut om husrannsakan som inte går att överpröva.
– Motsvarande regler i svensk rätt påminner mycket om de nu underkända finska reglerna.

Han har olika lösningar på hur reglerna kan bli mer tydliga och rättssäkra.

– Ett alternativ är helt enkelt att ändra lagstiftningen, till exempel att införa en möjlighet att överpröva beslut om husrannsakan. Andra vägar är att rättspraxis utvecklas eller att föreskrifter inom polis- och åklagarmyndigheterna införs.

I avhandlingen har Mattias Hjertstedt också undersökt vilka möjligheter brottsutredare har att få tag i handlingar. Resultaten visar att det regelkomplex som är mest tillämpbart för brottsutredare är beslag tillsammans med husrannsakan, det vill säga att tillfälligt få ta hand om annans egendom genom att få tillgång till hus, rum eller slutet förvaringsställe. Reglerna om myndigheters utlämnandeskyldighet är också användbara, framför allt bestämmelsen om informationsskyldighet mellan olika myndigheter.
Däremot går det inte att så ofta hänvisa till reglerna om editions- och exhibitionsplikt, bland annat eftersom dessa bestämmelser inte går att använda då handlingar innehas av en misstänkt.

Fakta om disputationen
Fredagen den 13 januari försvarar Mattias Hjertstedt, juridiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Tillgången till handlingar för brottsutredare: En rättsvetenskaplig studie av beslag med husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal E, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Dan Frände, Helsingfors universitet.

Kontaktinformation
Kontaktuppgifter: Mattias Hjertstedt,
juridiska institutionen, Umeå universitet,
Telefon: 090-786 79 43
E-post: mattias.hjertstedt@jus.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera