Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 december 2011

Stärkt skydd av licenstagaren stimulerar innovation

EU:s konkurrensrättsliga regler avseende patentlicensavtal skulle bättre främja innovation och effektivisera marknaden om vissa avtalsklausuler som idag är otillåtna blev tillåtna. Vidare har ett starkt skydd även av licenstagaren blivit allt viktigare för att stimulera till nya innovationer. Det hävdar juris doktor Vladimir Bastidas vid Stockholms universitet i sin nyligen framlagda avhandling.

När en patentinnehavare (licensgivare) ingår avtal om rätten för en licenstagare att sälja den patenterade uppfinningen utsätter sig båda parter för risker, så kallade transaktionskostnader.  Om transaktionskostnaderna är för höga kan det medföra att avtalet uteblir vilket motverkar en väl fungerande marknad. Därför innehåller avtalet ofta ett antal klausuler för att minimera transaktionskostnaderna. 

I avhandlingen analyserar Vladimir Bastidas de ekonomiska effekterna av klausuler som förekommer i patentlicensavtal utifrån i vilken utsträckning de minimerar transaktionskostnaderna. Baserat på dessa analyser utvärderar han regleringen av patenlicensavtalsklausuler i Artikel 101(1) Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU) och förordning 772/2004 om tekniköverföring.

Vladimir Bastidas konstaterar att en mer tillåtande inställning till patenlicensavtalsklausuler i många fall skulle effektivisera marknaden. Resultaten är dock inte entydiga; i vissa fall medför ett transaktionskostnadsperspektiv tvärtom att en striktare reglering är att rekommendera.

Traditionellt har avtalsregleringar fokuserat på skydd av licensgivaren. Utvecklingen har enligt Vladimir Bastidas gått mot att licenstagaren bidrar allt mer i innovationsprocessen och bär en större del av risken än tidigare. Det är till exempel licenstagaren som bär kostnaderna för marknadsföring av uppfinningen. Licenstagaren kan också vara en del av innovationsprocessen genom att slutprodukten är ett aggregat av flera olika patent som licenstagaren har fått rättigheterna till.  Vladimir Bastidas konstaterar att förordning 772/2004 tillgodoser även licenstagarens behov av riskminimerande klausuler relativt väl. Däremot anser han att den juridiska doktrinen brister i förståelse för licenstagarens nya roll och hur detta påverkar den konkurrensrättsliga bedömningen.

– För att stimulera till nya innovationer bör transaktionskostnaderna beaktas i högre grad, inte minst mot bakgrund av att många ekonomer anser att innovationer är den viktigaste faktorn för tillväxt i samhället, sammanfattar Vladimir Bastidas.

För närvarande pågår en revision av förordning 772/2004 som beräknas vara klar år 2014.
Vladimir Bastidas disputerade den 15 november 2011. Avhandlingens titel: Promoting Innovation? – A Legal and Economic Analysis of the Application of Article 101 TFEU to Patent Technology Transfer Agreements

För mer information kontakta gärna:
Vladimir Bastidas
Tel: 08 – 16 32 90
Mobil: 070-259 98 52
E-post vladimir.bastidas@juridicum.su.se
Staffan Westerlund, presskontakt Juridicum
Tel: 08-16 12 82

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera