Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2011

Barn särskilt utsatta för miljögifter inomhus

Cirka nittio procent av vår tid spenderar vi inomhus. Ny forskning från Stockholms universitet visar att vi exponeras för miljögifter i högre grad i våra hem än vad man tidigare trott, via inomhusluft och damm. Små barn är särskilt utsatta eftersom de kryper på golvet och stoppar saker i munnen. I studien har bland annat hem, daghem och arbetsplatser i Stockholm samt hem i Uppsala undersökts.

En ny doktorsavhandling har undersökt miljögifter som bland annat bromerade flamskyddsmedel, bland andra PBDE, samt olika typer av Perfluoralkylsyror. PBDE används bland annat i skumgummi i soffor och madrasser, textilier och perfluoralkylsyror som tensider i brandsläckningsskum.

Studier av bromerade flamskyddsmedel på djur och människor visar negativa effekter på sköldkörtelns funktion, reproduktionen och hjärnan. Perfluoralkylsyror i sin tur påverkar levern och reproduktion i djurstudier och effekter i människor inkluderar ökade kolesterolnivåer och nedsatt reproduktion.

Justina Björklund vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet har studerat dessa ämnen i damm och inomhusluft i bland annat daghem, kontor och bilar i Stockholm. Med hjälp av de uppmätta halterna kunde man beräkna hur mycket den genomsnittliga damm- och luftexponering betyder jämfört med kosten, som är den främsta källan för exponering av de här ämnena.

– För vuxna är kosten fortfarande den viktigaste källan till exponering för bromerade flamskyddsmedel, men dammet kunde utgöra mellan elva och trettiosju procent av det totala intaget för dessa. Luftinhalationen spelade liten roll. För småbarn mellan ett och två år kunde dammet däremot utgöra så mycket som tjugotre till femtiosju procent av det totala intaget av två av de bromerade flamskyddsmedlen nämligen PentaBDE och HBCD. Om de högsta uppmätta halterna i dammet användes kunde dammets roll öka till så mycket som sextiosju och nittiotre procent. Detta visar tydligt att små barn är särskilt utsatta, säger Justina Björklund.

Samtliga ämnen hittades i dammproverna, medan endast PBDE hittades i luftproverna. Koncentrationerna och sammansättningen av bromerade flamskyddsmedel och perfluorföreningar varierar mellan olika inomhusmiljöer.

– Skillnaderna mellan olika lokaler tyder på att sammansättning och koncentrationer av dessa ämnen är beroende av vilka produkter och material som finns i miljöerna. Till exempel fanns det ett samband med högre halter av vissa PBDE i miljöer med mycket elektronisk utrustning, många uppstoppade möbler och många skumgummimadrasser.  Sambandet med skumgummimadrasser var särskilt tydligt för förskolor, säger Justina Björklund.

I en kompletterande studie av flera hem i Uppsala, kunde man se ett samband mellan halter av en specifik PBDE, som ingår i PentaBDE, i husdamm och i bröstmjölk från kvinnor som bodde i hemmen, vilket stödjer tesen att en del av vår exponering kan komma från damm. Men inomhusdamm kan även vara en viktig exponeringskälla för Perfluoralkylsyror och andra bromerade flamskyddsmedel.

– Inomhusluft förorenar inte bara våra hem, men även den yttre miljön. Högre halter av PBDE har mätts i inomhusluft i jämförelse med utomhusluft med PBDE halter i städer högre än på landsbygden. Detta har lett till spekulationen att inomhusluft förorenar utomhusluft genom ventilation. I avhandlingsarbetet togs prover av både inomhusluft och utgående luft från ventilationssytemet på förskolor, lägenheter och kontorsbyggnader. Samma PBDE halter uppmättes i inomhus- och utgående luft från de olika byggnaderna vilket visar att inomhusmiljön förorenar utomhusluft genom ventilationssystem, säger Justina Björklund.

För mer information kontakta gärna:

Justina Björklund, Institutionen för tillämpad miljövetenskap: 073-698 48 13 alt justina.bjorklund@itm.su.se

Fakta: Bromerade flamskyddsmedel och Perfluoralkylsyror  
Bromerade flamskyddsmedel är en grupp flamsyddsmedel som inkluderar polybromerade difenyletrar (PBDE) och hexabromcyklododekan (HBCD). PBDE tillverkades och såldes som tre tekniska produkter: Penta, Okta och DekaBDE.  PentaBDE användes i skumgummi i t ex maddrasser och soffor samt textiler. Okta och DekaBDE användes för att flamskydda hårdplast i elektronik och elektriska apparater (datorer, TV mm). DekaBDE används även i mattor och textilier. HBCD används mest i husisoleringsmaterial men också i textilier. Perfluoralkylsyror som inkluderar bland annat  perfluoroktansulfonsyra (PFOS), och perfluoroktansyra (PFOA) används bland annat vid framställning av fluorpolymerer. Dessa används som tensider i brandsläckningsskum samt som ytbehandling av textilier, mattor, läder, golvpolish, Goretex, och livsmedelsförpackningar.  Dessa produkter finns bland annat i våra hem, på arbetsplatser och i bilar. Studier av PentaBDE på djur och människor visar  negativa effekter på sköldkörtelns funktion, fortplantning och hjärnan.  PFOS/PFOA påverkar levern och reproduktion i djur studier och effekter i människor inkluderar ökade kolesterolnivåer och nedsatt fortplantning. Mycket mindre information finns för de övriga ämnen.

Avhandlingens titel: Brominated flame retardants and perfluoroalkyl acids in Swedish indoor microenvironments:Implications for human exposure
 
 
 
 
 
 
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 64 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera