Artikel från Statens folkhälsoinstitut

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2011

Skolbarns hälsa – vanor och levnadsförhållanden

Psykiska besvär bland unga, som nedstämdhet, nervositet och sömnsvårigheter, har ökat sedan mitten av 1980-talet. Statens folkhälsoinstitut visade tidigare i år med resultat från studien Skolbarns hälsovanor att den trenden har planat ut bland 15-åringar. Nu presenteras hela studien med resultat för bland annat hälsa, levnadsvanor och sociala relationer.

Studien Skolbarns hälsovanor har tidigare visat en tydlig ökning av självrapporterade psykosomatiska symptom som nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnsvårigheter bland 11-, 13- och 15-åringar mellan åren 1985-2001. Den senaste undersökningen, som genomfördes under 2009/10, visar att ökningen har planat ut, framför allt bland 15-åringar.

Studien visar också att självrapporterade psykiska och somatiska besvär ökar med åldern liksom skillnaden mellan könen, till flickornas nackdel. Andelen 11-åriga flickor som uppgav att de kände sig nedstämda mer än en gång i veckan var 10 procent, motsvarande siffra för 13-åringarna var 20 procent, och för de 15-åriga flickorna 28 procent.  För pojkarna var andelen cirka 10 procent i alla tre åldersgrupperna.

– Det här betyder inte nödvändigtvis att pojkar har bättre psykisk hälsa än flickor, utan snarare att hälsa och ohälsa kan ta sig olika uttryck bland pojkar och flickor, säger Anna Bessö, avdelningschef. Att förstå mekanismerna bakom är avgörande för hur vi förstår ungas hälsa och för hur stödjande insatser utformas.

Den senaste undersökningen visar också att tobaksanvändning, framför allt rökning, ökar bland 15-åriga flickor och pojkar och nästan är tillbaka på samma nivåer som på 1980-talet. I mitten på 1980-talet uppgav 17 procent av de 15-åriga flickorna att de rökte minst en gång i veckan. Under 1990-talet steg andelen till 24 procent. Den siffran sjönk sedan och var som lägst 2005, då 10 procent uppgav att de rökte. I den senaste undersökningen var det återigen 16 procent som rökte.  För pojkarna har utvecklingen varit likartad. Femton procent uppgav att de rökte vid mitten av 80-talet, och andelen sjönk sedan succesivt, men vände uppåt igen, till 13 procent i undersökningen 2009/10.

– Det återstår att se om det här är en tillfällig förändring eller inte. Men det visar på behovet av fortsatta insatser för att förbättra det tobaksförebyggande arbetet, säger Anna Bessö, avdelningschef.  

I Sverige genomförs sedan 1985 studien Skolbarns hälsovanor. Det är en enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar, där en rad frågor ställs om hälsa, hälsobeteenden och miljöer som på olika sätt har betydelse för hur barn och ungdomar mår. I den senaste undersökningen deltog drygt 2 000 elever per åldersgrupp.

För mer information: Hela rapporten Svenska skolbarns hälsovanor

 

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Maria Corell, utredare, 063-19 97 28, e-post: maria.corell@fhi.se

Lilly Augustine, utredare, 063-19 97 40, e-post: lilly.augustine@fhi.se

Anna Bessö, avdelningschef, 063-19 96 64, e-post: anna.besso@fhi.se

Presstjänsten nås på, 063-19 96 52

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera