Artikel från Brottsförebyggande rådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 oktober 2011

Våld mot barn polisanmäls allt oftare

Antalet polisanmälda fall av misshandel mot små barn inom familjen har ökat under 00-talet. En stor del av ökningen beror på att personal inom förskola och skola i större utsträckning anmäler sina misstankar om våld till socialtjänsten. Det visar en ny kartläggning som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

– Det är framförallt hos tre viktiga grupper vi ser en förändring i anmälningsbeteendet under 00-talet, jämfört med tidigare. Det är bland föräldrar, personal inom förskola och skola samt socialtjänsten, säger David Shannon, utredare på Brå.

Jämfört med tidigare krävs det överlag mindre grovt våld av föräldrar mot sina barn för att våldet ska bli anmält till polisen. Samtidigt har antalet polisanmälningar som initierats av personal inom förskolan och skolan ökat mycket kraftigt. Det handlar om en tiofaldig ökning i antalet anmälningar sedan 1990-talet. Våld mot barn som upptäcks av förskolan och skolan kommer till polisens kännedom indirekt, via en anmälan till socialtjänsten.

Satsningar på ökad kunskap om anmälningsplikt
Stora satsningar har gjorts på att öka kunskapen om och förbättra rutinerna kring anmälningsplikten när det gäller barn som far illa, och samarbetet mellan socialtjänsten och polisen har förstärkts under 00-talet. Sedan 2005 finns så kallade barnahus i Sverige.
I barnahusen samarbetar bland annat socialtjänst, polis och åklagare i gemensamma lokaler om de åtgärder som behöver samordnas då barn misstänks vara utsatta för brott.

– Man kan inte bedöma den faktiska våldsutvecklingen genom att titta på polisanmälningar, säger David Shannon. För detta är istället sjukvårdsstatistik och frågeundersökningar viktiga kunskapskällor.

De alternativa kunskapskällorna visar bland annat att det lindrigare våldet mot barn inom familjen minskade kraftigt under en längre period fram till omkring år 2000, då minskningen tycks ha avstannat. Det grövre våldet mot barn har legat oförändrat sedan 1980-talet och det dödliga våldet har gått ner.

Brå:s kartläggning är en uppföljning av en tidigare studie från år 2000 (Brå 2000:15). Där tittade man på polisanmälda fall av barnmisshandel mot barn 0-6 år inom familjen, under 1990-talet. Nuvarande kartläggning omfattar polisanmäld barnmisshandel mot barn 0-6 år under 00-talet, men i uppdraget har också ingått att belysa i vilken utsträckning anmälningarna lett till åtal och lagföring, samt vilka påföljder som dömts ut.  

Rapporten Den polisanmälda barnmisshandeln (2011:16) finns att ladda ner på www.bra.se

För mer information David Shannon, tel: 08-504 454 05 eller Annika Eriksson, enhetschef,
tel: 08-504 454 06.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera