Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2011

Brist på jämlikhet påverkar matproduktion i Zimbabwe

Jordbrist i Zimbabwe leder till försämrad jämlikhet mellan könen. Men den har också fått som indirekt konsekvens att motståndet mot månggiftet har ökat. Det visar Karin Steen i ny avhandling som nyligen lagts fram vid Lunds universitet i ämnet hållbarhetsvetenskap.

Karin Steen har studerat förhållandet mellan män, kvinnor, jord och arbetskraft ur ett genusperspektiv. Kvinnor har egentligen ingen rätt till jord, men genom att gifta sig får de förfoga över en trädgårdslott där de kan odla grönsaker till familjen och till försäljning. Männen förfogar visserligen över kvinnornas arbetskraft men jordbiten har gett kvinnorna en viss ekonomisk självständighet.

Men nu håller den redan ojämna maktrelationen mellan kvinnor och män på att förvärras: jordbrist har lett till att kvinnans andel av familjens samlade jord har minskat drastiskt. Därmed har kvinnornas självständighet minskat och även deras möjligheter att arbeta för en alternativ försörjning av familjen.

— I Zimbabwe är jordtillgången intimt förknippad med den manliga identiteten, säger Karin Steen. Den är i högsta grad en politisk fråga, och nu går mycket tid åt till jorddispyter med grannar istället för till matproduktion.

Det område som Karin Steen har studerat heter Chiweshe. Det är ett av många så kallade ”communal areas” där infödda jordbrukare fördes samman för att ge plats åt de jordbrukande kolonialherrarna. Än idag odlar 80 procent av Zimbabwes självförsörjande bönder 40 procent av landets odlingsbara jord som ligger inom dessa områden.

Jordbristen avhjälptes till viss del när småbönder i början på 2000-talet ockuperade vita farmares storjordbruk. Men ägandet på de ockuperade farmerna är fortfarande oklart, vilket gör att många bönder inte vågar lämna sina gamla jordlotter trots att de är för små.

Karin Steen berättar att jordbristen även har fått andra konsekvenser, om än indirekta. I kombination med influenser om jämlikhet från storstan har jordbristen fört med sig att motståndet mot månggifte har ökat:

— Kvinnornas möjlighet att försörja sina barn minskar ju om jorden ska räcka till ytterligare en familj, säger Karin Steen.

Många bönder, såväl män som kvinnor, har också börjat få upp ögonen för att polygama äktenskap leder till mycket konflikter inom familjen.  

Efter avslutad avhandling kommer Karin Steen att fortsätta studera hur genus påverkar produktion och mattillgång i fattiga länder.

— Det pågår mycket forskning kring genus och jordbruk men det saknas studier som detaljgranskar hur makt yttrar sig i relationen mellan kvinnor och män och hur det i sin tur påverkar matproduktionen.

Kontaktinformation
Karin Steens avhandling har titeln Time to farm. A qualitative inquiry into the dynamics of the gender regime of land and labour rights in subsistence farming: an example from the Chiweshe communal area, Zimbabwe.
Den lades fram vid LUCSUS – Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling
Karin Steen nås på 046-222 80 83, Karin.Steen@lucsus.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera