Tema

Ytan spelar roll

Samspelet mellan molekyler på bakterieytor och modeller av makromolekyler har en hel del gemensamt när det gäller hur de samspelar med kemikalier. Det visar Jildiz Hamit-Eminovskis studier, som på sikt kan användas för att förstår hur olika kemikalier verkar på slam i reningsverk.

Jildiz Hamit-Eminovski, forskare vid Malmö högskola, har studerat samspelet mellan biologiska makromolekyler på bakterieytor och hur dessa påverkas av kemikalier. Speciellt har hon intresserat sig för samspelet mellan molekylerna när de är fästa på ytor av olika karaktär.

Hamit-Eminovski har studerat bakterien Microthrix parvicella som bland annat finns i reningsverk. Det är när bakterietillväxten är hög som vattnet i reningsverket skummar.
– Studien är gjord i samarbete med kemiföretaget Kemira, som tillhandahåller de kemikalier man använder för att bekämpa den här bakterien, berättar Hamit-Eminovski. Syftet med studien är att få en bättre förståelse för hur kemikalierna fungerar, det vill säga hur de påverkar bakteriens yta.

Ytan av bakterien är täckt av många olika sorters makromolekyler, vilket gör ytans egenskaper komplex. Hamit-Eminovski har därför studerat ett modellsystem som består av en viss makromolekyl bunden till en yta.
– I studierna har jag visat att det sker en strukturändring av de ytbundna makromolekylerna när man tillsätter kemikalier. Samtidigt bildas ett gel på ytan som innebär att näringstillförseln stryps och bakterietillväxten begränsas. Vi har fått bättre kunskap om vad som sker på bakteriens yta och hur kemikalierna verkar.

Disputation
Avhandlingens titel: ”Interactions of biopolymers and metal complexes at biological interfaces”.
Tid: torsdag 15 september, kl. 09.00
Plats: Aulan, Fakulteten för hälsa och samhälle, Ing 49, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Kontaktinformation
För ytterligare info kontakta Jildiz Hamit-Eminovski på tfn: 0732-427769

Ytan spelar roll

 lästid ~ 1 min