Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 augusti 2011

Svenskar stabilt toleranta till mångfald men har distans till invandrargrupper

Andelen svenskar med extremt negativa attityder till mångfald har minskat sedan förra året. Svenska folket har överlag stabila toleranta attityder till mångfald men umgås i regel inte särskilt mycket med utomeuropeiska invandrare. Det visar 2011 års mångfaldsbarometer från sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Mångfaldsbarometern fastställer trender i attityder genom att jämföra resultat från åren 2005 till 2011. Svenska folkets inställning till mångfald är klart tolerant, eller positiv när det gäller arbete, men delvis negativ när det gäller kultur och bostad. Vidare är inställningen mer negativ beträffande religion.

Andelen svenskar med extremt negativa attityder till mångfald har minskat till 4,9 procent jämfört med 2010 års mätning som låg på 5,7 procent. Det är framförallt män som har extrema negativa attityder, 6,53 procent jämfört med 3,52 procent för kvinnor. Grundskoleutbildning som högsta avslutade utbildning associeras starkt med extrema negativa attityder, 7,2 procent. Bara 1,2 procent av dem med högskoleutbildning hade samma extrema negativa attityd.

Årets resultat stärker bilden av att det särskilt är kvinnor och personer med högre utbildning som är de mest toleranta, eller positiva till etnisk mångfald. Tendensen att de som endast har grundutbildning är de som är mest negativa till mångfald försvagas i årets mätning. Bland ungdomar med gymnasieutbildning som högsta avslutade utbildning försämras attityderna till etnisk mångfald. De positiva attityderna till mångfald är övervägande i stor majoritet, samtidigt som ett resultat från denna studie visar att svenskar i regel inte umgås med utomeuropeiska invandrare i någon större utsträckning.

Trots att inställningen till etnisk mångfald i stort sett är positiv, finns det indikatorer på att höga krav ställs på invandrare i allmänhet. Påståendet ”invandrarna har skyldighet att anpassa sig till vårt lands vanor” fick 81,1 procent av instämmande svar. 40 procent instämde i påståendet ”många utlänningar kommer till Sverige bara för att utnyttja våra sociala förmåner” – nästan på samma nivå som år 2009 och 2010. En majoritet av den svenska befolkningen anger också att vissa invandrargrupper inte kommer att kunna integreras i det svenska samhället.

– Man skulle kunna säga att svenskarna har en positiv attityd till invandrare men att man anser att dessa skall hålla sig på avstånd och acceptera svensk kultur, säger Orlando Mella, professor i sociologi vid Uppsala universitet.

Genom att ställa frågor som berör inställning till olika muslimska slöjor och deras användning i skolan, på arbetet och andra allmänna platser, kan man konstatera att attityderna blivit mer positiva i jämförelse med föregående år. Dock är det fortfarande ett massivt motstånd till slöjor som täcker hela ansiktet och kroppen (burka och niqab). Andelen svenskar som bedöms visa extremt stort motstånd till islam blir detta år 20,1 procent och minskar därmed något jämfört med år 2010 då det var 23,6 procent.

Mångfaldsbarometern är en rikstäckande enkätundersökning vid Uppsala universitet som årligen kartlägger attityder till etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige. Den första rapporten publicerades 2005. Rapporten baseras på uppgifter från ett slumpmässigt urval av den svenska populationen (992 individer för mätningen 2011) och jämför det aktuella resultatet med tidigare år. Undersökningen som redovisas i Mångfaldsbarometern fokuserar på dimensionerna arbete, religion, bostad och kultur.

Med sju mätningar kan man preliminärt göra en trendprognos. Attityderna till etnisk mångfald är stabilt toleranta, även om en trendlinje pekar svagt ned. Dock är förändringarna från år till år så små att skillnaderna inte kan säkerställas statistiskt.  

Länk till rapporten .

För mer information om studien kontakta: Orlando Mella, professor i sociologi, tel: 018-471 11 89, e-post: orlando.mella@soc.uu.se , Irving Palm, docent, tel: 018-471 11 92, eller Kristina Bromark, forskningsassistent, tel 018-471 11 80

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera