Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2011

Klimatförändringar ökar risken för ozonskador på växter

Marknära ozon är en luftförorening som skadar både människor och växter. Klimat och väder har stor betydelse för ozonskador på växter. Nu visar forskare vid Göteborgs universitet att det framtida klimatet kan ge en kraftigt ökad risk för ozonskador på växter i Nord- och Centraleuropa i slutet av detta århundrade.

– Den högre risken för ozonskador beror både på ökande ozonhalter och högre temperaturer i framtida klimat. För jordbruksgrödor är den största effekten att växterna åldras i förtid, vilket ger mindre skördar av sämre kvalitet, säger Jenny Klingberg på institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet.

Ozon är en gas som finns på 10 – 40 kilometers höjd i atmosfären. Den skyddar mot solens ultravioletta strålning och är livsviktig för livet på jorden. Ozon bildas även vid markytan när bilavgaser reagerar med solljus och detta marknära ozon är en luftförorening som är giftig för oss människor. Växter tar skada vid lägre halter än människor och marknära ozon orsakar stora kostnader genom minskade skördar i jord- och skogsbruket.

Tidigare har forskare uppskattat risken för ozonskador på växter utifrån koncentrationen av ozon i den omgivande luften. Men negativa effekter av ozon på växter beror mer på hur mycket ozon som tas upp av växten genom de så kallade klyvöppningarna på växternas blad. Den studie som utförts av Jenny Klingberg är en av de första som uppskattar risken för ozonskador på växter i framtida klimat på det här sättet.

– Resultaten visar att risken för ozonskador på växter är störst i centrala Europa. Där är ozonkoncentrationen hög och klimatförhållandena främjar växternas upptag av ozon genom klyvöppningarna. Väder och klimat påverkar både halten av marknära ozon i luften och hur mycket klyvöppningarna är öppna.

Men risken för ozonskador påverkas också av koldioxidhalten i luften. Det beror framför allt på antagandet att växternas klyvöppningar får mindre öppningar när koncentrationen av koldioxid ökar.

– Modellberäkningarna visar att högre koldioxidhalter i luften kan göra att risken för ozonskador på grödor och lövträd inte ökar. Men det är osäkert hur stor den effekten kommer att bli, speciellt för träd. Om det visar sig att koldioxideffekten på klyvöppningarna blir liten så har det framtida klimatet i norra och centrala Europa potential att kraftigt öka risken för ozonskador i slutet av detta århundrade, säger Jenny Klingberg.

Beräkningarna i studien har gjorts för två framtida scenarion för hur klimatet kan komma att förändras. Avhandlingen The influence of climate on ozone risk for vegetation försvarades framgångsrikt på en disputation vid Göteborgs universitet. Handledare: Håkan Pleijel.

Kontaktinformation
KONTAKT:
Jenny Klingberg
0736- 38 07 41
jenny.klingberg@dpes.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera