Artikel från Jönköping University
23 maj 2011

Vilken betydelse har mentorn för gymnasieelevers lärande?

I gymnasielärarens uppdrag ingår vanligen, förutom att undervisa i sina ämnen, att vara mentor. Vad innebär uppdraget och vad betyder mentorn för de elever som har svårigheter att uppnå målen? Detta har Elisabeth Nordevall undersökt i en ny doktorsavhandling i specialpedagogik. Disputationen äger rum fredagen den 27 maj vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Uppdraget som mentor har tidigare även benämnts som klassföreståndare. I mentorns uppdrag ingår att fortlöpande informera eleven och vårdnadshavaren om elevens utveckling. Uppdraget tycks innebära, åtminstone formellt sett, att mentorn är elevernas primära kontakt mellan eleven och skolan. Men vad innebär uppdraget till innehåll och funktion och vad betyder det för elever som har svårigheter att uppnå målen?

Elisabeth Nordevall har under ett läsår följt fyra gymnasielärare i deras uppdrag som mentorer. Förutom deltagande observationer har olika former av samtal och intervjuer med mentorerna, deras elever samt rektorer genomförts.

Avhandlingen visar att när mentorskapet fungerar väl får mentorn en unik överblick av sina ansvarselevers skolsituation. Detta ger mentorn möjligheter att bygga upp ett kunskapssystem kring den enskilde eleven. Studien synliggör hur mentorn sedan använder kunskapssystemet för att skapa strukturer och strategier kring elevens lärandesituation och därmed bidrar till att elevens utrymme för lärande och delaktighet ökar.

Elisabeth Nordevall är specialpedagog och har sedan 1979 arbetat på Kungsängsskolan, en kommunal 7-9 skola i Jönköping. Från och med våren 2010 är hon anställd vid Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. Elisabeth antogs till forskarutbildningen vid HLK i augusti 2006. Handledare har varit professor Ann Ahlberg och professor Claes Nilholm.

Läs avhandlingen:
Gymnasielärarens uppdrag som mentor — En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet finns på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).
 
Elisabeth Nordevall försvarar sin avhandling fredagen den 27 maj 2011 kl. 13.15 i sal Hc113 på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping. Fakultetsopponent är professor Jerry Rosenqvist, Högskolan i Kristianstad.

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande och kommunikation. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 5 000 registrerade studenter, cirka 170 anställda och omsätter 160 mnkr.

Kontaktinformation
För ytterligare information, välkommen att kontakta:
Elisabeth Nordevall, tfn 070-517 61 40, elisabeth.nordevall@telia.com

Professor Ann Ahlberg, tfn 031-786 20 81, ann.ahlberg@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera