Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2011

Självklart med genus i kollektivtrafikplanering

Det finns föreställningar om kvinnors och mäns resande, till exempel att fler kvinnor än män åker buss med barnvagn. Ändå har genusordningen varit rätt oreflekterad i transportplaneringen. I en VTI-studie kartlägger och utvärderar nu forskare hur genusperspektivet använts i kollektivtrafikplaneringen mot spårtrafik i Malmö.

– Inom genusforskningen problematiseras etablerade föreställningar om kvinnors och mäns handlingsmönster, vilket ofta bidrar till mer jämlika handlingsutrymmen, förklarar VTI-forskaren Lena Levin.

Bara under den relativt korta tid på cirka två år som arbetet med projektet har pågått har forskarna sett att jämställdhetstänkandet i planeringen av kollektivtrafiken har ökat.

– Från att ha varit en aspekt i interna policydokument har jämställdheten blivit mer systematiskt operationaliserad i verksamheten. Framför allt har genus och jämställdhet problematiserats i dialogen med olika medborgargrupper.

Ett gott resultat har bland annat uppnåtts med jämn könsfördelning samt ett tydligt ökat inflytande från grupper som vanligtvis är underrepresenterade i samråd, som till exempel kvinnor och ungdomar.

Ett viktigt påpekande som forskarna gör efter studien är att man i kollektivtrafikplaneringen bör ta lärdom av projektet och integrera jämställdhet i det vardagliga arbetet för all framtid.

– Arbetet med jämställdhet bör vara en del av den ordinarie verksamheten precis som miljö, tillväxt och ekonomi.

VTI rapport 712

VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Lena Levin [Ref 2], forskare VTI, telefon 013-20 42 24

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera