Tema

Olämplig psykofarmaka ges oftare till äldre låginkomsttagare

Var femte person i den äldre befolkningen använder olämpliga psykofarmaka med en ökad risk för biverkningar, trots att säkrare alternativ finns. Ju lägre inkomst, desto vanligare är användningen av sådana olämpliga psykofarmaka. Det visar Eva Leséns avhandling från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

Äldre personer har ofta flera sjukdomar och använder många läkemedel, de är också mer känsliga för läkemedel än yngre. Förutom att många äldre använder fler läkemedel än nödvändigt, förekommer även underanvändning av läkemedel och användning av olämpliga sorters läkemedel, trots att säkrare alternativ finns. Psykofarmaka, så som sömntabletter, ångestdämpande och antidepressiva läkemedel, är vanliga hos äldre.

– Var femte person som är 75 år och äldre i Sverige använder psykofarmaka med en ökad risk för biverkningar som dagtrötthet, kognitiv svikt eller fallolyckor. Detta trots att det finns säkrare alternativ på marknaden, säger Eva Lesén, som disputerar med avhandlingen ”Psychotropic drugs among the elderly” vid NHV.

Avhandlingen visar också ojämlikheter i användningen av psykofarmaka bland äldre, där låginkomsttagare oftare använder de olämpliga psykofarmaka. Resultaten tyder på ett samband mellan inkomstnivå och olämpliga läkemedel, vilket strider mot hälso- och sjukvårdens mål om en god och jämlik vård för alla.

– Läkemedelsanvändningen borde istället styras av medicinska faktorer och patientens behov, säger Eva Lesén. De brister och ojämlikheter i äldres läkemedelsanvändning som identifierats i studierna visar på ett betydande folkhälsoproblem. Men vi ser även vissa förbättringar över tid. Försäljningen av olämpliga psykofarmaka har minskat under åren 2000-–2008, medan de rekommenderade läkemedlen har ökat.

Sedan tidigare är det känt att äldre personer använder många läkemedel, men även en underanvändning förekommer. Antidepressiva läkemedel kan ha god effekt vid depression hos äldre, men fynden i avhandlingen visar att endast en av tio 95-åringar med depression använder dessa läkemedel. Samtidigt används sömntabletter av över hälften.

– Detta mönster tyder på att depressioner hos de allra äldsta inte uppmärksammats i tillräcklig utsträckning och att det istället är symtomen, så som sömnproblem och ångest, som behandlas. Här finns ett stort utrymme för förbättring, konstaterar Eva Lesén. Regelbundna och systematiska genomgångar av äldres läkemedelsanvändning kan bidra till en förbättrad situation för en stor andel av den äldre befolkningen. Det skulle hela samhället tjäna på.

Kontaktinformation
Kontaktinformation
Eva Lesén
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
Box 12133, 402 42 Göteborg

Telefon arbete: +46 (0)31 693 944
Mobiltelefon: +46 (0)707 270114
E-post: eva.lesen@nhv.se

Olämplig psykofarmaka ges oftare till äldre låginkomsttagare

 lästid ~ 2 min