Tema

Att underlätta samhällsekonomisk analys av projekt i väg- och järnvägsinfrastrukturen

För att ekonomiska medel ska användas på ett samhällsekonomiskt sätt krävs ett välgrundat och strukturerat underlag för beslut angående drift, underhåll och reinvesteringar av väg- och järnvägsinfrastruktur. Som det är idag är möjligheterna att fatta de rätta besluten små. I ett projekt har VTI-forskare nu tagit fram en strategi för ändamålet.

–        Genomgången av kunskapsläget på området pekar på att det finns stora möjligheter att flytta fram positionerna både inom väg- och järnvägsområdet, menar projektledaren Mats Andersson.
I projektrapporten har de utformat exempel på insatser som är nödvändiga både på kort sikt och lång sikt.
–        Målet på lång sikt är att kunna göra en bedömning av vilken kostnadsvolym och tillståndsnivå som behövs utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv på olika vägar och järnvägar.

VTI rapport 706

VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag.

Att underlätta samhällsekonomisk analys av projekt i väg- och järnvägsinfrastrukturen

 lästid ~ 1 min