Tema

Särskiljande lösningar ökar i svensk skola

Rektorer ser sällan skolmiljön och undervisningen som direkta orsaker till elevers behov av särskilt stöd. Det framgår av en undersökning vid Göteborgs universitet.En fjärdedel av rektorerna för elever i årskurserna 7-9 genomför någon form av nivågruppering i skolans undervisning medan lika många placerar elever i behov av särskilt stöd i särskilda undervisningsgrupper. Vanligast är detta i friskolor.

Resultaten framgår av en enkätstudie som gjorts inom STOFF-projektet (Specialpedagogiska stödåtgärder i grundskolan – omfattning, former och effekter) vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

– Både skollagen och grundskoleförordningen anger att nivågruppering av skolelever och placering i särskilda undervisningsgrupper ska undvikas, säger docent Joanna Giota som gjort studien tillsammans med professor emeritus Ingemar Emanuelsson.

Tidigare studier har visat hur dessa två organisatoriska åtgärder riskerar att leda till marginaliserande och stigmatiserande konsekvenser – som dåligt självförtroende och låg motivation – vilket hotar lika möjligheter till lärande.

I mer än varannan skola för äldre elever och i var tredje för yngre elever förekommer någon form av nivågruppering och organisatoriskt differentierad specialundervisning. Det framkommer när resultaten kring nivågruppering sätts samman med dem kring särskilda undervisningsgrupper. Resultaten tyder på en ökning av skolor där vissa elever undervisas utanför den ordinarie klassens ramar, om de jämförs med resultat från nationella utvärderingen av grundskolan 2003.

STOFF-projektet undersöker hur grundskolorna arbetar med policyfrågor kring utformningen av specialpedagogiskt stöd. Rektorer med ansvar för elever i årskurserna 1-3 respektive årskurserna 7-9 i kommunala skolor och i friskolor har svarat på ett stort antal frågor som rör differentiering och resurstilldelning, individrelaterade och organisatoriska skäl till elevers behov av särskilt stöd samt frågor om åtgärdsprogram.

Vad gäller exempelvis de individrelaterade och organisatoriska skälen till elevers behov av särskilt stöd framkommer att praktiskt taget samtliga rektorer för elever i årskurs 7-9 uppfattar elevernas behov av särskilt stöd som individbundna.

Det är mycket sällan som de hänvisar till orsaker som hur undervisningen genomförs, de vuxnas/skolans förhållningssätt eller bristande kompetens hos de vuxna.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Docent Joanna Giota, telefon: 0704–882 696, e-post: joanna.giota@ped.gu.se
Professor em. Ingemar Emanuelsson, telefon: 0706–390 348, e-post: ingemar.emanuelsson@telia.com

Särskiljande lösningar ökar i svensk skola

 lästid ~ 1 min