Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2011

Mänskliga könsroller påverkar forskning om djur

I en nyligen publicerad studie från Lunds universitet visar biologiforskarna Kristina Karlsson Green och Josefin Madjidian att forskning om djurs och växters beteende i könskonflikter färgas av ett mänskligt synsätt. Nu vill de skapa medvetenhet och debatt bland sina kolleger för att främja objektiviteten och öka bredden inom forskningsfältet.

Lundaforskarna Kristina Karlsson Green och Josefin Madjidian har studerat och mätt hur honligt och hanligt beteende i djurs och växters könskonflikter beskrivs i den akademiska litteraturen.

– Här kan vi visa på val och tolkningar som kan bygga på forskarens egen, kanske omedvetna, uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt. Och nu har vi kvantifierat skillnaden i hur hanligt och honligt behandlas i forskningen. Det är alltså inte bara något som vi tycker och tror, säger Kristina Karlsson Green, Biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Könskonflikter bland djur och växter innebär att honan och hannen är oense om parning och uppfödning av ungar. Forskning om sådana könskonflikter är ett område som växer snabbt. Därför är det extra viktigt att göra andra forskare medvetna om och observanta på att de egna referensramarna utgör en risk, menar Kristina Karlsson Green och Josefin Madjidian.

Ett beteende som är sprunget ur en könskonflikt innebär alltid en negativ påverkan på partnern, och därför borde sådana beteenden beskrivas på samma sätt och i samma termer. På så sätt kan man undvika att en omedveten skillnad görs på könen. De båda forskarna menar att så inte är fallet i dag.

– I litteraturen beskrivs hannen mer i termer av aktivitet för att främja sina egna intressen, medan honan beskrivs i mer passiva ordalag, som att hennes beteende endast är en reaktion på hannens. Detta trots att bägge könens beteende påverkar den andre negativt medan de egna intressena gynnas, säger Josefin Madjidian.

Kristina Karlsson Green menar att forskaren inte alltid är själv medveten om sina egna uppfattningar, i detta fall om könen, men att det är viktigt att vara observant på dem.
– Annars kan forskarna tolka resultat felaktigt, eller missa delar av konflikten, som att även hannar kan påverkas negativt av partnerns beteende, säger Kristina Karlsson Green.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Kristina Karlsson Green, doktor i zooekologi, telefon: 0462223613, mobil: 0737850238, e-post: kristina.karlsson@biol.lu.se, Biologiska institutionen, Lunds universitet
Josefin Madjidian, doktorand i växtekologi, telefon: 0462229561, e-post: josefin.madjidian@biol.lu.se, Biologiska institutionen, Lunds universitet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera