Tema

Lokalt inflytande för bättre vårdprioritering

Större inflytande och ansvar för lokala aktörer är ett sätt att öka rättvisan och legitimiteten för prioriteringsbesluten inom hälso- och sjukvården i Tanzania, skriver Stephen Maluka i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 18 mars.

Under 1990-talet genomförde Tanzania, som många andra låginkomstländer, reformer av sin vårdsektor. Den huvudsakliga förändringen var en decentralisering med överföring av medel och beslutskraft från central nivå till lokala organ. Utfallet har emellertid hittills varit långt ifrån tillfredsställande. Avhandlingen, som ingår i ett femårigt EU-stött projekt, försöker analysera de nuvarande systemen för hälsovård och beslutsfattande samt dokumenterar aktionsforskning för att hitta nya sätt att prioritera vårdinsatser med stöd i det etiska ramverket Accountability for Reasonableness (”ansvarstagande för rimlighet”).

En kvalitativ fallstudie i Mbarali-distriktet ligger till grund för avhandlingens analys av den politiska och administrativa ramen för beslutsfattandet i hälso- och sjukvårdsfrågor. Studien avslöjade att den praktiska verkligheten ute i distrikten, trots all retorik om decentralisering, innehåller väldigt begränsade insatser från lokalsamhället. Slutsatsen är att decentralisering i sig, oavsett formen, inte automatiskt skapar utrymme och förutsättningar för lokalt engagemang. Antagandet att bara en beslutsöverföring till lokala myndigheter skulle öka insynen, ansvarstagandet och deltagandet i hälso- och sjukvårdssystemet stämmer inte med verkligheten. Intresset för att stärka prioriteringsprocessen var stort hos beslutsfattare trots strukturella hinder.

Stephen Maluka är verksam vid universitetet i Dar es Salaam, Tanzania, och doktorand vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, där han kan nås på
tel. 073-096 14 98
e-post stephen.maluka@epiph.umu.se

Fredagen den 18 mars försvarar Stephen Maluka, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Strengthening fairness, transparency and accountability in health care priority setting at district level in Tanzania: opportunities, challenges and way forward (Rättvisa, öppenhet och ansvar i prioriteringar inom hälso- och sjukvården på distriktsnivå i Tanzania: möjligheter, utmaningar och vägval).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal 135, enheten för allmänmedicin. Fakultetsopponent är professor Norman Daniels, Harvard School of Publich Health, Boston, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-40377 [Ref 1]

Lokalt inflytande för bättre vårdprioritering

 lästid ~ 1 min