3 mars 2011

Jordbrukets inflytande på regional ekonomi

Landsbygdsutveckling har blivit en viktig komponent i EU:s stöd till jordbruket, men vilken betydelse har jordbrukets ekonomi för ekonomin i övrigt, och hur stor nytta gör stöden? Detta är temat i en avhandling av Gunnar Lindberg från SLU.

EU:s jordbrukspolitik omfattar bland annat marknadsstyrning, regelverk, inkomststöd och miljöstöd. Till detta kommer ett växande stöd till landsbygdsutveckling, ett stöd som inte bara riktar sig mot jordbruket utan även mot andra sektorer. Gunnar Lindbergs doktorsarbete handlar dels om jordbrukets betydelse för ekonomin i det omgivande samhället, dels om hur jordbrukspolitiken fungerar.

När Gunnar Lindberg undersökte hur en ökad efterfrågan på svenska jordbruksprodukter skulle stimulera ekonomin i andra sektorer visade det sig att animalieproduktion ger större avtryck än spannmålsodling. Störst effekt på sysselsättning, inkomster och produktion i andra sektorer hade kyckling- och äggproduktionen. I den beräkningsmodell han har använt (input-output-modell) får fjäderfäproduktion en s.k. produktionsmultiplikator på 2,20, vilket innebär att en ökad efterfrågan på (svensk) kyckling ger en mer än dubbelt så stor effekt på den övriga ekonomin. För spannmålens del blev multiplikatorn 1,52. Undersökningen visar hur viktigt det är att hålla isär olika produktionsgrenar, och även olika regioner, vid analyser av jordbrukssektorn.

En annan fråga är hur de politiska styrmedlen fungerar, och varför vissa styrmedel fungerar bra i vissa regioner men inte i andra. I EU:s jordbrukspolitik ingår stimulans till produktion av kollektiva varor, som öppna landskap, biologisk mångfald och bevarande av kulturelement (stenmurar, fäbodar etc.). I detta sammanhang har Gunnar Lindberg och hans kollegor funnit att politiken har satt avtryck även i lokalsamhället. På flera håll finns lokala grupper som hjälper jordbrukare i arbetet med bygdens natur- och kulturvärden, och som ser detta som ett sätt att främja lokal ekonomisk utveckling.

– Här finns möjligheter att utveckla politiken, säger Gunnar Lindberg, så att denna kunskap och detta engagemang tas till vara på ett bättre sätt. Det har satsats mycket på miljötjänster under många år, men nu skulle det kunna vara läge att flytta en del av stödmedlen till verksamheter som drar nytta av de miljövärden som har skapats eller bevarats.

I avhandlingen ges också exempel på hur jordbruket skulle kunna bidra mer till en hållbar landsbygdsutveckling, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det handlar dels om jordbrukets roll som draglok i den lokala ekonomin, dels om jordbrukets förmåga att forma vackra landskap som bäddar för inflyttning, turism och entreprenörskap, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en god servicenivå på landsbygden.

Gunnar Lindberg, institutionen för ekonomi, SLU, försvarade sin avhandling Linkages: Economic analysis of agriculture in the wider economy. Input-output models and qualitative evaluation of the Common agricultural policy tisdagen den 22 februari 2011. Opponent var Research Professor John Bryden, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Oslo.

Mer information:
Gunnar Lindberg, 018-67 17 65, 070-748 97 14, Gunnar.Lindberg@slu.se
Länk till avhandlingen (pdf) :
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002432/ [Ref 1]
Detta och övriga pressmeddelanden från SLU:
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/pressmeddelanden/ [Ref 2]
SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera