Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2011

Leukemicellers telomerer kan visa prognos

Förhållandet mellan leukemicellernas telomerer och patientens prognos vid kronisk lymfatisk leukemi står i fokus för den avhandling som Pawel Grabowski försvarar vid Umeå universitet den 18 februari.

Kromosomernas ändpartier, telomererna, är viktiga för våra cellers genetiska stabilitet. I normala celler förkortas telomererna vid varje celldelning medan cancerceller i regel har en stabil telomerlängd, något som bidrar till att ge cancercellen “evigt” liv. En cells telomerlängd bestäms av en balans mellan positiva och negativa faktorer, många okända. Korta telomerer har visats vara kopplat till en instabil arvsmassa.

I avhandlingen visas hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som är den vanligaste formen av blodcancer hos medelålders och äldre personer, att när leukemicellerna har korta telomerer är prognosen signifikant sämre än hos patienter med långa telomerer.

Telomerlängden i leukemicellerna kunde också kopplas till specifika genetiska avvikelser med redan känd betydelse för prognosen. Vid förlust av kromosom 17p eller 11q (som innebär väntad dålig prognos) förelåg korta telomerer medan personer med förlust av kromosom 13q (en markör för bättre prognos) visade signifikant längre telomerlängd. Intressant var att telomerlängden kunde visas vara en prognostisk markör oberoende av dessa faktorer. Det är resultat som har påvisats i olika grupper av KLL-patienter dels från Tyskland, dels från Sverige.

Telomerlängden vid KLL i det individuella fallet är sannolikt ett resultat av skilda, och bara delvis kända, egenskaper hos den cell som givit upphov till leukemin. Korta telomerer kan ytterligare bidra till genetisk instabilitet och därigenom sämre prognos.

KLL kan vara en mycket stillsam sjukdom med lång överlevnad, men det finns också former med ett mer aggressivt förlopp och dålig prognos. Sjukdomen kan alltså ha många ansikten som kräver olika handläggning, och därför är det viktigt att redan när diagnosen ställs kunna bedöma ett sannolikt framtida förlopp. Under det senaste årtiondet har flera faktorer som är kopplade till sjukdomens utveckling identifierats, men det finns ett fortsatt behov av att bättre kunna karakterisera sjukdomen och därigenom förstå dess biologi.

Pawel Grabowski är verksam som ST-läkare vid Norrlands universitetssjukhus och doktorand vid enheten för patologi, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.
tel. 070-438 07 87
e-post pawel.grabowski@vll.se

Fredagen 18 februari försvarar Pawel Grabowski, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Telomere length as prognostic parameter in chronic lymphocytic leukemia (Telomerlängd som prognostisk parameter i kronisk lymfatisk leukemi).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal E04, by. 6E, NUS.
Fakultetsopponent är docent Ylva Karlsson, Uppsala universitet.
Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-39463

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera