Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 februari 2011

Tätortsnära hästhållning studerad i avhandling

Finns det plats för häst och ryttare i dagens samhälle? Tar man i planeringen hänsyn till de speciella behov som behövs för hästverksamheter som ligger nära tätorterna?Dessa frågeställningar har Hanna Elgåker, landskapsarkitekt vid SLU i Alnarp, undersökt i sin forskning. Nu presenterar hon resultaten i en ny avhandling från SLU.

– Mina studier visar att hästhållningen står för en omfattande markanvändning av ekonomisk och social betydelse. För att ta tillvara de positiva effekterna av den expanderande hästsektorn och dämpa uppkomna konflikter kring markanvändning finns det behov av fysisk planering, säger Hanna Elgåker.

SLU-forskaren menar att planeringen bör ha två samverkande perspektiv, såväl ett ”uppifrån och ned” som ett ”nedifrån och upp” på kommunal, regional och nationell nivå för att fungera bäst. Det måste finnas en dialog mellan olika intressegrupper men denna dialog behöver förankras också i det övergripande planeringssystemet.

Sin forskning har Hanna Elgåker baserat på enkätundersökningar, intervjuer, observationer samt rapportering i media och fotodokumentation. Hon har haft kontakt med olika intressentgrupper, som till exempel hästägare, markägare, kommunala planerare och boende runt olika hästanläggningar.

Fler hästar än kor

Enligt nyligen presenterade siffror finns det nu över 360 000 hästar i Sverige, vilket är fler än antalet mjölkkor. Dessa hästar hålls framför allt i tätortsnära områden där konkurrensen om mark är stark.

Att antalet hästar ökar är inte unikt för Sverige, det sker i hela västvärlden, men det sker på olika sätt i olika länder beroende på lokala lagar, regler, traditioner samt hur jordbruket förändras.

I Sverige präglas hästsektorn av ett stort antal förhållandevis små enheter som sammantaget får en stor betydelse för markanvändningen på landsbygden. Samtidigt saknas statistik och information om struktur och utveckling av hästsektorn vilket har bidragit till att sektorn har blivit förbisedd.

– Syftet med avhandlingen har varit att bidra till kunskap om hur den expanderande hästsektorn är en viktig del av pågående markanvändning och förändringar av landskap i områden nära städer och tätorter.

På samma gång som Hanna Elgåker vill initiera ett nytt och viktigt forskningsområde om en till stor del ”osynlig” markanvändning vill hon också uppmana bland annat de som arbetar med utveckling av stadsnära landsbygd att ta med hästen i planeringen.
 
Hanna Elgåker försvarar sin avhandling: Tätortsnära hästhållning – Markanvändning i förändring med möjligheter och konflikter, fredag 18 februari 2011, vid SLU i Alnarp.
 
För mer information:
Hanna Elgåker 073 90 90 456 040-41 41 04, hanna.elgaker@slu.se
 
 SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera