Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 januari 2011

Kometmetoden ger lugnare skolmiljö

Skolan omdebatteras flitigt i media. Det finns en oro över försämrade resultat och vissa önskar ökade krav på disciplin i klassrummet. I en ny avhandling utvärderas ett program, kallat Skol-Komet, som har för avsikt att vara ett stöd för lärare när det gäller arbetet med ”stökiga” elever. Resultatet visar att det ger resultat.

Elever som uppvisar uppförandeproblem i skolan löper också ökad risk att hamna i svårigheter både på kortare och längre sikt. Denna grupp elever är därför en viktig målgrupp för insatser. Systematiskt arbete för att förebygga en antisocial utveckling för dessa elever har under lång tid försummats i skolan. Lärarna har en nyckelroll både i detta arbete och när det gäller att påverka elevernas skolprestationer.

Martin Karlbergs avhandling bidrar med kunskap om hur man kan skapa ett klassrumsklimat som förebygger svårigheter på kortare och längre sikt. Utgångspunkten är att orsakerna till problemen kan förklaras som ett samspel mellan eleven och miljön.

— Detta betyder att elevernas uppförandeproblem kan påverkas genom att miljön förändras och viktigast i elevernas miljö i skolan är ju läraren, säger han.

Minskad hyperaktivitet
Programmet Skol-Komet är ett försök att påverka miljön systematiskt. Syftet är att lärare ska bli mer medvetna om hur deras beteende påverkar elevernas beteende.

Martin Karlberg har gjort tre olika studier, där den första visar att elever som fick ta del av Skol-Komet fick förbättrade kamratrelationer och att beteenden som tydde på hyperaktivitet minskade jämfört med kontrollgruppens. En minskning av reprimander påverkade elevernas uppförande positivt.

Den andra studien visade att parallella insatser i hem och skola inte minskade uppförandeproblem i skolan mer än vad enbart insatser i skolan gjorde.

— Slutsatsen är alltså att det räcker med insatser i skolan, insatser i hemmet bidrar inte till att minska uppförandeproblem i skolan, säger Martin Karlberg.

Kortare programmet lika bra
Han visar också att ett nedkortat program (Kort-Komet) var minst lika effektivt eller mer effektivt som det ordinarie Skol-Komet-programmet.

Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 21 januari 2011. Läs mer om och ladda ner avhandlingen.

För mer information, kontakta Martin Karlberg, mobiltelefon: 070-81 82 992, e-post: martin.karlberg@did.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera