Tema

Lär dig språket och gör bättre utlandsaffärer

Att behärska det lokala språket kan vara avgörande för den som vill vinna kontrakt och göra framgångsrika affärer utomlands. 75 procent av Sveriges export går till Europa där Öst- och Centraleuropa utgör den snabbaste växande regionen men många utlandschefer skulle markant kunna förbättra sin kommunikationsförmåga på dessa marknader. Det visar Kjell Ljungbo i en nyligen framlagd doktorsavhandling i interkulturell affärskommunikation vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

– Goda språkkunskaper och särkilt förmågan att tala landets språk underlättar närheten till kunderna och lägger grunden för ett vinn-vinntänkande. Den som kan språket har lättare att bygga relationer, skapa tillit och ansvar, se helheten och öka effektiviteten i arbetet, säger Kjell Ljungbo. Allt detta kan bidra till ökad försäljning, bättre resultat och därmed ökande marknadsandelar, vilket i förlängningen leder till fler arbetstillfällen och en högre levnadsstandard i Sverige.

För att nå en djupare förståelse av olika länders kultur har Kjell Ljungbo själv på plats i de sju länderna Ryssland, Polen, Serbien, Tjeckien, Ukraina, Rumänien och Bulgarien lärt sig språken genom intensiva studier.

Resultatet av hans studie i dessa länder visar att några områden där svenska utlandschefer bör arbeta med att stärka de lokalanställdas förmågor är tillit, ansvars- och initiativtagande, självständigt tänkande och helhetsperspektiv, samt vinn-vinn-tänkande och att reducera människors rädsla i arbetet.

– Kunskaper i engelska är viktiga men räcker ofta inte till för att fullt ut tillvarata företagets hela affärspotential, säger Kjell Ljungbo. För att lyckas väl i sin interkulturella affärskommunikation bör en svensk utlandschef äga en mångsidig kommunikationsförmåga, ha en nyfikenhet för kulturen inom olika länder och därtill kunna tala flera språk, allra helst det aktuella landets språk. Företag har mycket att vinna på att rekrytera språkkunnig personal och att utbilda medarbetarna i språk.

Under de senaste åren har det i Öst- och Centraleuropa skett en övergång från ett tidigare fokus på låga produktionskostnader till att nu fokusera på att vinna marknadsandelar. Därtill utgörs en större del av exporten idag av tjänster, vilka till sin natur ofta är klart mer kommunikativa än varor. Detta är två faktorer som leder till att språkkunskaper ökar i betydelse, enligt Kjell Ljungbo.

Avhandlingens namn: Language as a Leading Light to Business Cultural Insight

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Kjell Ljungbo, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Tel 076-226 64 37
E-post: klj@fek.su.se
www.fek.su.se

Lär dig språket och gör bättre utlandsaffärer

 lästid ~ 2 min