Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2010

Lyckad satsning minskar alkoholdrickande bland ungdomar

Majoriteten av svenska ungdomar har druckit alkohol redan i skolår nio. Folkhälsoforskaren Camilla Pettersson vid Örebro universitet har undersökt vilken effekt föräldrastödsprogrammet ”Stark och klar” har. Hennes forskning visar att ungdomar, vars föräldrar har fått råd och stöd, börjar dricka alkohol senare och berusar sig i mindre utsträckning.

– En viktig skillnad är att föräldrarna som deltar i föräldrastödsprogrammet i större utsträckning behåller en restriktiv hållning till ungdomar och alkohol under högstadietiden. Programmet bidrar också till att de oftare pratar om alkohol med barnen.

Camilla Petterssons doktorsavhandling följer upp och utvärderar en nationell satsning på alkohol- och drogförebyggande projekt. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen fördelat medel till frivilligorganisationer, som bland annat arbetar för att minska ungdomars alkoholkonsumtion. 69 organisationer har fått stöd till 135 olika projekt mellan åren 2003–2009.

– Idéburna organisationer är viktiga i det förebyggande arbetet. Jag fokuserar särskilt på insatser som stärker föräldrars möjligheter att förebygga alkoholdrickande bland ungdomar, säger Camilla Pettersson.

I avhandlingen undersöker Camilla Pettersson bland annat ett av projekten: nykterhetsorganisationen IOGT-NTO:s program Stark och klar. Det är ett program som riktar sig till föräldrar till ungdomar mellan 13 och 16 år.

Stark och klar innehåller fyra typer av aktiviteter. Den första är föräldramöten för att skapa allianser mellan föräldrar och ge föräldrar möjlighet att diskutera frågor som är viktiga under tonårstiden. Den andra typen av aktiviteter är familjesamtal där föräldrarna ges stöd och råd för att man ska kunna samtala om alkohol och andra viktiga frågor med tonåringen hemma.

I den tredje typen av aktivitet uppmuntras föräldrarna att göra någon aktivitet till exempel att gå ut och äta eller bowla tillsammans med barnen och deras vänner för att de ska lära känna varandra. Inom ramen för programmet arrangeras också gemensamma träffar där både ungdomar och föräldrar deltar.

– Stark och klar har visat sig vara effektivt och ungdomar till föräldrar som deltar börjar i genomsnitt dricka alkohol ett år senare än ungdomar till icke deltagande föräldrar. Dessutom berusar sig ungdomarna med deltagande föräldrar mindre i skolår 9.

– Generellt kan man se att föräldrar som deltar i programmet behåller en restriktiv attityd. Tyvärr var det få pappor som deltagit i undersökningen jämfört med mammor.

Camilla Pettersson anser att det behövs ytterligare studier för att få fördjupande kunskaper om betydelse av föräldrarnas kön när det gäller attityder och beteenden kring ungdomar och alkohol och föräldrars intresse av och deltagande i föräldrastödsprogram. Detsamma gäller föräldrarnas utbildningsnivå.

– Det är framför allt högutbildade föräldrar som deltar. Många föräldrar som inte deltar säger att de inte har behov av det, eftersom deras barn inte dricker alkohol trots att vi vet att en majoritet av ungdomarna faktiskt gör det. Många anser dock att det är ett bra program för dem som är i behov av det.

– Av de föräldrar som deltar anser många att programmet bidragit till att de pratar mer med sina barn om alkohol och att det är en hjälp till hur man ska hantera samtalen.

– Men föräldrars bakgrund och motivation är viktiga faktorer att ta hänsyn till eftersom vi inte vill att insatserna ska öka klyftorna i samhället genom att bara vissa föräldrar tilltalas av insatsen. Programmen måste kännas rätt för alla sorters föräldrar.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Camilla Pettersson 070-637 34 19, 019-301179

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera