20 september 2010

Vetets grönska avgör gödslingen

Genom att mäta hur grönt ett bestånd av korn eller vete är, kan man få en uppfattning om hur kvävebehovet varierar inom ett fält.

Tekniken, med traktorburna kvävesensorer (Yara-N), används redan idag för att man ska kunna gödsla varierat.

En handburen variant av kvävesensor har testats i ett treårigt försök vid SLU i Skara. Man ville se om den kunde användas för att enkelt, dvs. utan provtagning och dyra bladanalyser, visa skillnader i optimal kvävegiva för olika delar av fältet.

Sensormätningarna jämfördes med metoder baserade på bestämningar av jordart, mullhalt och kväveinnehåll i marken samt på antaganden om skördens storlek m.m.
Resultaten från försöken understryker behovet av att räkna med det kväve som marken själv levererar i beräkningen av optimal kvävegiva. Färgmätningar av icke-kvävegödslade led (0N-rutor), visade sig kunna beskriva markens kväveleverans på ett tillfredsställande sätt. Tidpunkten för mätningen var dock avgörande för tillförlitligheten och fortfarande är osäkerheten i skattningarna stor.

Kontaktinformation
Johanna.Wetterlind@mark.slu.se
http://pub-epsilon.slu.se:8080/1667/01/wetterlind_j_100506.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera