Tema

Forskning om kläder på retur

Hur förhåller vi oss till gamla och avlagda kläder? Vilka överväganden ligger bakom valet att slänga, sy om, skänka bort eller sälja? Och kan vi rent av tänka oss att panta kläder? Detta är frågor som ett forskarteam från Högskolan i Borås kommer att undersöka när de granskar frågan om textilavfall ur ett konsumentperspektiv. Forskningsprojektet kommer att pågå i tre år och målet är att bidra till en hållbar handel med kläder.

Varje år slängs miljontals plagg och helt klart är att vi konsumerar alldeles för mycket kläder. Sopberget bara växer och bara en bråkdel går till återanvändning.
– Slit- och slängattityden är ett samhällsproblem och därför känns den här forskningen meningsfull, säger Karin M. Ekström.
Hon är professor i marknadsföring med fokus på konsumentbeteende. Tillsammans med fyra andra forskare vid Högskolan i Borås kommer hon från och med september att påbörja ett forskningsprojekt där man ska titta på konsumenters beteende vad gäller kläder. Vad är det egentligen som styr våra val? Vad slängs, skänker man bort sina gamla plagg, säljer man dem eller syr om och byter kläder? Vad är det som påverkar konsumenternas val?
– Hittills har en stor del av forskningen om miljöproblem och textilt avfall haft ett producentperspektiv. Det finns därför ett stort behov av att förstå miljöproblem utifrån ett konsumentperspektiv för att via marknadsföring kommunicera effektiva lösningar som gynnar ett miljöengagemang hos konsumenter, förklarar Karin M. Ekström.

Vill komma med lösningar
Hon menar att en ökad förståelse för konsumentbeteende är viktigt för att handeln ska kunna utveckla nya lösningar för att minska miljöproblemen med klädavfall. Studien består av tre delstudier. I den första delstudien ska man titta på hur konsumenterna resonerar när de beslutar att göra sig av med plaggen. Hur resonerar olika konsumentgrupper t ex barnfamiljer eller modemedvetna tonåringar?
– Målet med studien är framför allt att komma med lösningar som främjar ett miljöengagemang.

Gekås Ullared ger pant på gamla kläder
I den andra delstudien vill man öka förståelsen för hur olika intressenter i ett nätverk ser på problemen med textilt klädavfall. Nätverket bildas i samverkan med Gekås Ullared och deras uppgift blir att diskutera hållbarhetsproblem, speciellt textilt klädavfall för att komma fram till lösningar. I nätverket ingår förutom Gekås Ullared representanter från klädproducenter, klädhandeln, miljöorganisationer och myndigheter.
– Nätverket ska ge förslag till samverkansmodeller och det finns en internationell referensgrupp med kända miljöforskare, berättar Karin M. Ekström.
Den avslutande delstudien görs också tillsammans med Gekås Ullared och här kommer man på försök att låta kunder returnera kläder mot pant. Studien kommer också att föreslå IT-lösningar för den här typen av verksamhet.
– Vårt mål är att öka kunskaperna om hur olika aktörer ser på problemen med textilt avfall, men vi vill också kunna utveckla lösningar för att minska problemen. Förhoppningsvis kan det här leda till en hållbar utveckling av handel och konsumtion.

Forskningsprojektet finansieras av Handelns Utvecklingsråd.

Kontaktinformation
Karin M. Ekström, professor Högskolan i Borås, e-post: karinm.ekstrom@hb.se, tfn: 033-4354516, mobil: 0706-180082

Forskning om kläder på retur

 lästid ~ 2 min