Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2010

Exportinvolvering och resultat bland små och medelstora företag – ny avhandling med fokus på Sveriges möbelproducenter

Mer än 99 procent av Sveriges möbelproducenter har färre än 250 anställda och kan därför klassas som små och medelstora företag. Traditionellt har dessa företag i stor utsträckning varit beroende av den svenska hemmamarknaden, en marknad med kraftigt begränsat kundunderlag och hård konkurrens från både inhemska och internationella konkurrenter. Det finns dock en tydlig trend som visar att många små och medelstora företag, likaväl som stora företag, ökar sitt internationella engagemang. Trots detta är mycket av dagens forskning inom internationell strategi främst fokuserad på de större företagen. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet förklarar Åsa Devine exportinvolvering och resultat bland Sveriges små och medelstora möbelproducenter.

I avhandlingen studerar Åsa Devine exportinvolvering på två olika nivåer. På den mest övergripande nivån förklarar hon varför vissa företag exporterar medan andra fokuserar sina resurser på den svenska hemmamarknaden. Det visade sig att 72 procent av de studerade möbelproducenterna exporterade. Sannolikheten att ett företag skulle exportera visade sig öka med stigande företagsålder, en positiv inställning till export, och ägarens eller beslutsfattarens högsta utbildning. Till exempel så var det tre gånger så sannolikt att ett företag exporterade om dess ägare hade studerat på universitetsnivå. Avhandlingen visar också att psykologiska exporthinder som härrör från företagets ägare eller beslutsfattare effektivt hindrar företagen från att exportera. Dessutom förklaras varför vissa företag väljer att huvudsakligen sälja sina produkter genom direkta säljkanaler medan andra väljer att exportera via indirekta säljkanaler. Den viktigaste säljkanalen bland de studerade möbelproducenterna var direkt export via agenter i utlandet.

I avhandlingen förklaras vidare vad det är som påverkar de exporterande företagens resultat. Det visade sig att möbelproducenternas lönsamhet och exportandelar påverkas av faktorer som hur väl man känner sina konkurrenter och framtida kunder i utlandet, val exportsätt, inställning till export och företagens ålder.

– Sammanfattningsvis kan man konstatera att ett företags strategikompetens har en avgörande roll för dess val av exportsätt och lönsamhet, säger Åsa Devine. Dessutom är det viktigt att poängtera att vem företagets ägare eller beslutsfattare är, och vad hon eller han har för inställning till export, har en avgörande roll för företagets exportinvolvering.

Åsa Devine har bedrivit sina forskarstudier under handledning av professor Anders Baudin och professor Anders Pehrsson, båda verksamma vid Linnéuniversitetet.

Avhandlingen ”Internationalization and performance among small and medium-sized firms: A study of furniture producers in Sweden” försvaras fredagen den 21 maj 2010, kl. 10:00. Disputationen äger rum i sal M1083 (Södra salen), Linnéuniversitetet. Opponent är professor Staffan Brege, verksam vid Linköpings universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Åsa Devine, telefon: 0470-708868 eller e-post asa.devine@lnu.se

Avhandlingen kan beställas genom Linnaeus University Press, 0470-70 82 67 eller lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera