Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2010

Ask och alm nu på svenska rödlistan

Förlusten av biologisk mångfald i Sverige fortsätter trots politiska mål att hejdaförlusten till 2010. Detta framgår av Sveriges nya rödlista som publiceras idag. Samtidigt har det blivit bättre för flera arter tack vara naturvårdsinsatser.

Av de nästan 21 000 arter i Sverige som ArtDatabanken bedömt är det över 4000 arter som inte bedöms vara långsiktigt livskraftiga i Sverige. Sämst är utvecklingen i havet, och det finns tecken på att situationen försämras även i fjällen. I skogen och jordbrukslandskapet är situationen tyvärr oförändrad – det är fortfarande där som de allra flesta rödlistade arterna lever. Däremot har ett långsiktigt naturvårdsarbete i våra sötvatten börjat bära frukt och här har bl.a. en del grodor fått en bättre situation.

Bland de nya arterna på rödlistan finns fiskar som stenbit (sjurygg), vitling och lake eftersom de minskat kraftigt. Ålen är fortfarande Akut hotad och pigghaj har hamnat i samma kategori. Den svenska flodkräftan minskar så kraftigt till följd av kräftpesten och även den är Akut hotad.

Trädet ask – symbolen för världsträdet Yggdrasil – liksom alla landets tre almarter (skogalm, lundalm och vresalm) har också blivit rödlistade.

– De har drabbats av svampsjukdomar som dödar träden. Men det är viktigt att inte hugga ned träden i onödan eftersom många småkryp och kryptogamer är beroende av dem, säger professor Ulf Gärdenfors.

Men det finns också glädjeämnen på den nya rödlistan. Varg, lo, järv och björn har alla listats i en lägre rödlistekategori än i förra rödlistan – björnen har helt fått lämna listan då den nu betraktas som livskraftig. Fiskarna mal och asp har också klassificerats i lägre kategori, efter flera års naturvårdsinsatser. Klockgroda har helt lämnat rödlistan, precis som lövgroda och ätlig groda kunde göra i samband med förra rödlistan, som följd av framgångsrika åtgärder.

Rödlistan presenteras den 28 april vid ArtDatabankens årliga konferens Flora- och faunavård i Uppsala på SLU:s Ultunacampus. Läs mer om konferensen här: www.artdata.slu.se/flofa

Hela rödlistan publiceras i bokform. De rödlistade arterna kan också sökas i en databas: www.artdata.slu.se/rodlista.

Bakgrund:
Rödlistan redovisar de djur, växter och svampar som inte bedöms ha långsiktigt livskraftiga populationer i Sverige. Bedömningarna baseras på IUCN:s internationella kriterier. Detta är den tredje svenska rödlistan baserad på dessa kriterier och är resultatet av ett två år långt arbete där ArtDatabanken och dess 14 expertkommittéer har analyserat tillståndet för 20 800 arter. Rödlistan tas fram av ArtDatabanken, SLU på uppdrag av Naturvårdsverket.

ArtDatabanken, SLU är ett nationellt centrum för kunskap om Sveriges vilda växter, svampar och djur. Via webbaserade databaser sammanställs och tillgängliggörs känd information om arters förekomst, ekologi m.m. Utifrån denna kunskap tas den nationella rödlistan fram, en bedömning av vilka arter som löper risk att helt försvinna ur landet. ArtDatabanken bevakar status för arter och
naturtyper som är prioriterade inom EU. Hos ArtDatabanken drivs även Svenska artprojektet, inklusive bokverket Nationalnyckeln till
Sveriges flora och fauna. ArtDatabanken är administrativt en del av SLU och samtidigt en viktig länk mellan forskare, naturvårdare
och allmänheten. www.artdata.slu.se.

Kontaktinformation
Mer information:
Johan Bodegård, chef, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 24 30, mobil 070-266 8600
Ulf Gärdenfors, chef program taxonomi, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 24 30, mobil 070-266 8600
Johan Samuelsson, programchef Info och marknad, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 34 09, mobil 070-679 34 09

ArtDatabanken, SLU Box 7007 750 07 Uppsala
Hemsida: www.artdata.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera