Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2010

Genetisk variation hos tamgris även funnen hos vildsvin

En genvariation som tidigare varit känd hos tamgrisar har Ingrid-Maria Bergman även hittat hos vildsvin vilket kan ha betydelse för den framtida aveln av grisar.

Ingrid-Maria Bergman är genetiker och har i sin forskning tittat närmare på skillnaden i genvariationer hos tamgrisar och vildsvin. Hon har studerat generna TLR1, TLR2, TLR6 och TLR10. I de här studierna har hon tittat på variationsmönstret hos de här generna på individnivå hos tamgrisar så väl som vildsvin för att sedan kunna jämföra tamgrisar med vildsvin. Undersökningarna visade att antalet förändringar i de två första generna var större hos tamgrisar än hos vildsvin. I TLR6 var antalet variationer ungefär lika många i båda grisgrupperna. Även i TLR10 fanns det fler variationer hos tamgrisarna än hos vildsvinen.

Ingrid-Maria Bergman har även tittat på MBL-1-genen hos de här djuren. Hon har i sin forskning kunnat visa att en variation, som tidigare hittats hos tamgrisar och som förmodligen har stor betydelsen för koncentrationen av MBL i blodet, också förekommer hos vildsvin. Dessutom upptäckte hon tidigare okänd variation, som skulle kunna förväntas ge upphov till ett protein med förändrad funktion.

Det är inget märkligt att vildsvin och tamgrisar visar olika variationsmönster i de analyserade generna eftersom de har olika bakgrund. Däremot förväntade sig Ingrid-Maria Bergman att mönstret skulle ha varit det motsatta, det vill säga att hon skulle ha hittat fler variationer hos vildsvin än hos tamgrisar, eftersom avel innebär att visa genotyper väljs bort. Resultatet bekräftar istället andra studier som visar att europeiska vildsvin gick igenom en evolutionär flaskhals, det vill säga under en period fanns det mycket få individer, innan de vilda grisarna gjordes tama av människan. Evolutionära flaskhalsar leder till låg grad av variation.

Ingrid-Maria Bergman kommer ursprungligen från Osby och utbildade sig till biolog vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar.

Ingrid-Maria Bergman försvarar sin avhandling Polymorphism in pattern recognition receptor genes in pigs fredagen den 23 april klockan 09.00.
Sal: A137, Barlastgatan 11, Linnéuniversitetet, Kalmar
Opponent: Professor Dan Inge Våge, Universitetet för miljö- och biovetenskap, Ås, Norge.
Ordförande: Docent Susanne Wikman, institutionen för naturvetenskap, Linnéuniversitetet.
Handledare: Docent Inger Edfors, Linnéuniversitetet.

Kontaktinformation
Ingrid-Maria Bergman 0480-446071, 070-2540333 eller ingrid-maria.bergman@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera