Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2010

Minkträck håller sorken borta från ollonen

Det är dyrt att sätta ädellövplantor på föryngringsytorna. Mycket vore vunnet om det istället gick att direktså bok- och ekollon på ett säkert sätt. Maria Birkedal vid SLU har i sitt doktorsarbete bland annat visat att skogssorkar och andra gnagare kan repelleras av minkavföring som ollonen behandlas med före sådd.

Stora delar av skogarna i södra Skandinavien består nu av gran och tall. För att möta klimatförändringar, minskad biodiversitet och ett ökat behov av rekreationsskogar, finns önskemål om att öka andelen ädellövskog, bestående av till exempel bok eller ek. I dagsläget är det dock dyrt att föryngra med dessa trädarter, vilket gör att många skogsägare fortsätter att välja att odla barrträd.

Kostnaden för föryngring skulle kunna minskas avsevärt om man sådde bok- och ekollon direkt på föryngringsytorna istället för att först odla fram dyra plantor i en plantskola. Direktsådd är dock förenat med en del osäkerhet, framför allt orsakad av fröätande smågnagare och konkurrerande markvegetation.

– Men om problemen kunde avhjälpas skulle föryngringskostnaderna kunna minskas med åtminstone en tredjedel, säger jägmästare Maria Birkedal, som i sitt doktorsarbete vid SLU i Alnarp har studerat dessa frågor.

Hennes studier indikerar att plantetableringen efter sådd av bok och ek blir bättre om sådden görs på stora, kala ytor i barrskogsområden än på små ytor i lövskogsområden. Populationerna av fröätande smågnagare är ofta större i lövskogsområden, och dessutom trivs de inte på öppna ytor där de lättare faller offer för rovdjur. Hon fann också att både etablering och tillväxt blir bättre när man sår på våren än på sommaren, troligen på grund av lägre gnagarpopulationer och gynnsammare markfuktighetsförhållanden.

Unga ekplantor växer bättre när ekollonen såtts på ytor, som markberetts med högläggning, eftersom jorden blir luckrare och marktemperaturen höjs. Lyckad föryngring av bok med hjälp av sådd verkar svårare att uppnå. Bokollon kan inte sås lika djupt ner i jorden som ekollon och faller därför lättare offer för smågnagare. Dessutom verkar gnagarna hellre äta bokollon, som har högre energiinnehåll per viktenhet än ekollon.

Vissa substanser (repellenter) kan stöta bort skadegörare genom sin doft. Maria Birkedal testade ett antal möjliga sådana repellenter mot smågnagare på bok- och ekollon i laboratorium. Minkavföring visade sig få skogssorkar att halvera sitt intag av bokollon. Behandlingen med minkavföring fick även skogssorkarna att gnaga och flytta runt mindre på ekollonen . Man kunde också se tendenser till minskad konsumtion av ekollon som behandlats med minkavföring.

Frönas förmåga att gro efter behandling med repellent testades under kontrollerade förhållanden. Minkavföring ledde bara till en liten försämring i grobarhet hos bokollon, medan ekollonen inte påverkades. Chilipeppar i kokosfett minskade också konsumtionen av bokollon till ungefär hälften, men hade mer negativ inverkan på groningen.

– Framöver kanske minkavföring kan komma att användas vid sådder av bok- och ekollon för att minska mängden frön som blir uppätna av smågnagare, säger Maria Birkedal.

Hon påpekar dock att det krävs vidare studier av hur repellenten bäst skall appliceras, och hur den fungerar i fält, innan den kan komma till praktisk användning.

———————-
Jägmästare Maria Birkedal vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Reforestation by direct seeding of beech and oak: Influence of granivorous rodents and site preparation”. Disputationen avser skoglig doktorsexamen.

Tid: fredagen den 26 mars 2010 klockan 13.00
Plats: Craafordsalen, Alnarp
Opponent: Professor Sven Wagner, Chair of Silviculture, Technical University of Dresden, Pienner Str. 8, 01737 Tharandt, Germany

Mer information
Maria Birkedal, 040-41 51 20, maria.birkedal@ess.slu.se

Avhandlingen, http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002243/

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, http://www.ess.slu.se

Om Maria Birkedal, http://www.ess.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida_ID=6984&id=mariabi&lang=sv

Maria Birkedal, är född i Önnestad, uppvuxen i Åhus och bor i Eslöv.

Pressbilder
(Får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges.)

Maria Birkedal. Foto: Prisca Schäffer
http://www2.slu.se/aktuellt/2010/MariaBirkedal/MariaBirkedal.jpg

Skogssork efter fångst. Foto: Prisca Schäffer
http://www2.slu.se/aktuellt/2010/MariaBirkedal/FangadSkogssork.jpg

Bokollon. Foto: Maria Birkedal
http://www2.slu.se/aktuellt/2010/MariaBirkedal/Bokollon.jpg

Sådda bokollon i ett av försöken. Foto: Prisca Schäffer
http://www2.slu.se/aktuellt/2010/MariaBirkedal/bokollonsadd.jpg

Sådda ekplantor under andra växtsäsongen. Foto: Maria Birkedal
http://www2.slu.se/aktuellt/2010/MariaBirkedal/Ekplantor.jpg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera