Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2010

Räkna med x och y kräver kunskap om bråk

Problemet med gymnasieelevers bristande kunskaper i matematik kan åtgärdas genom en tydligare långsiktig koppling mellan matematikundervisningen på grundskole- och gymnasienivå. I en ny avhandling från Luleå tekniska universitet presenterar forskaren och matematikläraren Per-Eskil Persson förslag på hur elevernas förståelse för algebra kan ökas, något som starkt påverkar möjligheten att lyckas med matematikstudier på högskolenivå.

Långsiktig planering av matematikundervisningen och en nationell anpassning och samordning mellan kursplanerna i matematik i grund- och gymnasieskolan, skulle underlätta inlärningen och öka förståelsen för matematik hos eleverna.

— Idag förstår många elever inte de grundläggande mönster som styr matematiken, säger Per-Eskil Persson. Att lära sig algebra tar tid och kräver goda baskunskaper.   

Per-Eskil Perssons avhandling visar bl a att en fjärdedel av de 200 gymnasieelever som ingår i hans undersökning hade mycket dåliga matematiska förkunskaper, men att det trots allt inte finns några hopplösa fall.

I avhandlingen presenteras en rad förslag på hur skolan kan gå tillväga för att öka förståelsen för algebra och därmed underlätta för vidare studier på akademisk nivå.

Förutom långsiktigt tänkande, där man skapar naturliga övergångar mellan matematikundervisningen i grundskolan och gymnasiet, efterlyser Per-Eskil Persson matematiklärare med en mera aktiv roll i klass-rummet.

— En viktig förklaring till att matematikkunskaperna försämrats hittar vi i den förändring som inneburit att lärarens helklassarbete minskat och ersatts med att eleverna själva sitter tysta och räknar. Det är en dålig modell. Lärare som aktivt leder arbetet i klassrummet och samarbetar med andra matematiklärare är ett sätt att höja kvaliteten.

Per-Eskil Persson föreslår att algebra införs redan i grundskolans tidiga år. Han betonar även vikten av ge lärare möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

Per-Eskil Persson har publicerat en rad vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar i  svenska och internationella tidskrifter. Hans doktorsavhandling har utförts inom ramen för den sk Luleåmodellen.

Avhandlingen förväntas få betydelse för arbetet med att för-bättra algebraundervisningen och kan utgöra underlag för kommande reformer av matematik-undervisningen i det svenska skolsystemet. Per-Eskil Persson arbetar idag som lärarutbildare på Malmö Högskola.

Kontaktinformation
Upplysningar: Per-Eskil Persson, per-eskil.persson@telia.com, 0435-10908, 070-3310977.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera