Tema

Det tar tid att bygga upp relationer med utsatta barn

Långsiktigtiga insatser har stor betydelse för barn i behov av särskilt stöd. I en ny avhandling vid Lärarutbildningen på Malmö högskola visar Birthe Hagström på de positiva effekterna.

Birthe Hagström arbetar som utvecklingsledare för Alma, som är en kommunövergripande verksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Hon har tidigare arbetat många år inom barnpsykiatrin. Avhandlingen heter Kompletterande anknytningsperson på förskola.

Inom ramen för ett projekt på en förskola har hon studerat en fortbildning pedagogerna erbjöds. Under tre år fick ett antal pedagoger på en förskola i Malmö en fortbildning i syfte att utveckla deras kompetens som kompletterande anknytningsperson. Barnen som erbjöds detta extra stöd av en vuxen gick på en vanlig förskola, men alla barnen hade svårigheter avseende tillit och socialt samspel.  Denna förmåga utvecklades successivt tillsammans med anknytningspedagogen och sedan också med de andra barnen i gruppen.

— Barnen fick en pedagog speciellt för just honom eller henne. Det är viktigt för barnet att känna att du finns här för mig, att man kan litar på den vuxne. Får de den tryggheten underlättas utvecklingen av lek och samspel med andra barn och att ingå i sociala sammanhang, säger Birthe Hagström.

I pedagogernas berättelser framkommer hur de utvecklats som yrkespersoner av fortbildningen, men också hur de upplever att arbetet med barnen utvecklades. Pedagogernas kunskaper hade fördjupats, men också diskussionen inom arbetslaget. Tidigare pratade man mest om olika aktiviteter som skulle planeras, nu kretsar diskussionerna till stor del om att jobba utvecklingsbefrämjande tillsammans med barnen. Birthe Hagström menar att det troligen hade en avgörande betydelse att ett helt arbetslag erbjöds samma utbildning och över en längre tid.

— I pedagogernas berättelser visades hur de kunde förstå och bemöta barnen på ett annorlunda vis och tänka långsiktigt kring barnens utveckling. Vi vill gärna tro att insatser kan gå snabbt, men samspel och relationer tar tid för barn som tidigare blivit besvikna, säger Birthe Hagström

— Vi kan inte vänta på att barn blir större så att vi kan samtala med dem. Vi vet utifrån tidigare forskning att insatser tidigt i barns liv är betydelsefulla.

Birthe Hagström lägger fram sin avhandling den 26 februari kl 10.15-12.00. Malmö högskola, Lärarutbildningen, Nordenskiöldsgatan 10, sal D 138.

Det tar tid att bygga upp relationer med utsatta barn

 lästid ~ 2 min