Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2010

Tunga avvägningar för rågeten

I öppna landskap löper rådjurskid större risk att bli tagna av räven än i skogsdominerade områden. Samtidigt ökar rågetens chans till ett långt liv med fler framtida avkommor om hon väljer att leva i öppnare jordbrukslandskap, tack vare den goda tillgången på föda. Det visar Jonas Nordström i en avhandling från SLU om rävars och lodjurs predation på kid.

Jonas Nordström från SLU:s forskningsstation Grimsö i Bergslagen har undersökt hur omfattande rovdjurspredationen är på rådjurskid, i olika landskap och vid olika tillgång på andra bytesdjur.

I barrskogsområdet runt Grimsö förseddes kid med radiosändare för att forskarna skulle kunna följa deras vidare öden. Under de sex år som studien pågick dödades i genomsnitt 14 procent av de märkta kiden av räv under kidens första sommar. Under år med mycket sork dödades färre kid av räv än under år med få sorkar. Räven utnyttjar alltså rådjurskid som ett alternativt byte när sorkarna är få. Detta samband har dock försvunnit i Mellansverige under senare år, då sorktillgången legat på en ganska låg nivå utan uttalade ”sorkår”.

En intressant upptäckt var att lodjur dödade en lika stor andel av kiden under sommaren. Lodjur lever i hög grad av vuxna rådjur, men ingen har tidigare observerat att även små kid ingår i dieten.

Rävtikar med valpar är knutna till gryt och anses vara viktiga predatorer på kid, men det finns en gräns för hur långt en rävtik är villig att släpa hem bytet till valparna. Därför har rågetter nära ett gryt i genomsnitt lite färre kid på hösten än rågetter längre från ett gryt. Denna effekt är svag, men når överraskande långt ut från gryten, och därför finns inga områden helt utan risk för rävpredation på kid i barrskog.

Jonas Nordström och hans kollegor har också undersökt om det går att minska predationen på kid genom att utfodra rävar. Trots att vissa matplatser hamnade många kilometer från närmaste gryt visade rester vid gryten att rävtikar med valpar åt det utlagda fodret. Utfodringen ökade dock inte kidens chanser att överleva. I barrskog sker rävarnas predation på kid antagligen slumpmässigt medan rävarna letar sork och annan mat. I områden med öppen jordbruksmark däremot jagar rävar kid medvetet och med stor framgång, då de kan se rågetter och kid bättre i öppen terräng än i skog.

Att kid vars mor väljer större andel öppen mark i hemområdet löper större risk att dödas av räv än kid vars mor har hemområde i skog, visades i en undersökning av radiomärkta rådjur i ett annat område, på Bogesundslandet strax norr om Stockholm. Samtidigt finns det bra bete för rågeten i jordbruksmarken och eftersom hennes reproduktionsframgång under livet till stor del beror på hennes livslängd är det viktigt för henne att få bra mat. Rågeten tvingas alltså att göra en avvägning när hon väljer hemområde, mellan risken att årets kid dödas av räv och möjligheten att trygga sin egen överlevnad, kondition och framtida reproduktion.

—————————-

Biolog Jonas Nordström, Grimsö forskningsstation, institutionen för ekologi, SLU, försvarar sin avhandling Temporal and spatial variation in predation on roe deer fawns.

Tid: Fredag den 29 januari 2010, kl. 09.00
Plats: Loftets hörsal, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Professor Steeve Coté, Department of Biology, Université Laval, Québec, Kanada

Mer information: Jonas Nordström, tel. 0581-69 73 07, Jonas.Nordstrom@ekol.slu.se

Jonas Nordström kommer från Munkfors och bor nu i Ramsberg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera