Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2010

Skapa familjedemokrati genom att göra barnen delaktiga

Det är viktigt att barn och ungdomar känner att de har inflytande och kan påverka sin omgivning för att de ska må bra. Psykologiforskaren Stefan Persson vid Örebro universitet ser familjen som ett system där samtliga delar påverkar varandra. Barn och föräldrar skapar tillsammans ett familjeklimat där ungdomar upplever att föräldrar lyssnar på dem när de fattar beslut.

Stor vikt läggs ofta vid att föräldrar ska sätta regler och se till att de följs. Stefan Persson anser att det självklart är viktigt, men han hoppas att hans doktorsavhandling ska bidra till att öppna upp kommunikationen i familjen för att barn och ungdomar ska känna sig delaktiga.

– Det är vägen till beslutet som är viktig för att barn och ungdomar inte ska känna sig kontrollerade och utan en röst.

I tidigare forskning har en stor del av fokus legat på vem som bestämmer. Stefan Persson har istället frågat barn och ungdomar om de känner att de har inflytande i beslut som tas hemma. Precis som man kan känna sig kontrollerad när andra fattar beslut över ens huvud så kan man även tvingas in i att fatta beslut ensam eller oberoende av andra.

– Då tänker jag speciellt på tonårsföräldrar där föräldrar har hört att ungdomarna ska fatta beslut själva för att bli självständiga. Det man kanske ska tänka på i det läget är att vara lyhörd för när ungdomarna faktiskt behöver stöd i beslut de ska ta, annars kan det lätt bli en form av tvång till att vara oberoende.

Avhandlingen bygger på data från 10 till 18 projektet där 3 000 ungdomar mellan 10 och 18 år svarade på enkätfrågor under en femårsperiod. 18 procent av ungdomarna som ingick i studien svarade däremot att de hade inget eller mycket litet inflytande över beslut som togs i familjen. Som förälder gäller det att ha tid att lyssna och vara närvarande. Det är viktigt att involvera barnen och visa att man tar hänsyn till deras åsikter istället för att ta beslut utan diskussion.

Att ha en öppen kommunikation är också viktigt, eftersom det kan ses som makt och kontroll att ge eller att ha information. Det är viktigt att föräldrar tar tillvara på information, som deras barn ger dem, och samtidigt behandlar dem med respekt. Det är i familjer där både föräldrar och ungdomar är öppna i sin kommunikation, och där föräldrar visar respekt för sina barn som ungdomar upplever som demokratiska.

– Barn och föräldrar skapar familjeklimatet tillsammans och deras öppenhet i kommunikation står i ett dynamiskt samspel med varandra. Min forskning visar att föräldrar tolkar och agerar på barns beteende. Om barn till exempel slutar berätta om det som är viktigt för dem, leder det till att föräldrar över tid också slutar att kommunicera, säger Stefan Persson.

Ungdomars beteende ses ofta som en konsekvens av familjeklimatet, men Stefan Persson anser att det är en del som påverkar och förändrar familjen. Om föräldrar till slutna barn måste pressa ur sina barn information, kan detta leda till att ungdomarna känner sig kontrollerade. Barn och ungdomar är aktiva individer som påverkar vad deras föräldrar gör precis som tvärtom.

– Vår modell kan användas för att utveckla råd kring hur kommunikationen i familjer kan öppnas upp och därigenom få ett mer demokratiskt familjeklimat där barn och ungdomar upplever att de blir lyssnade till.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Stefan Persson
Telefon 073 1408175,
Epost: stefan.persson@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera