Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 januari 2010

Ny bok studerar gränsöverskridande miljöproblem

De flesta av vår tids stora miljöproblem kräver samarbeten som korsar gränser – inte bara nationella sådana utan också traditionella gränsdragningar mellan offentligt och privat, liksom mellan experter, politiker och medborgare. I boken Transboundary Risk Governance, undersöker de tre sociologerna Rolf Lidskog, Ylva Uggla och Linda Soneryd samhällets hantering av fyra aktuella miljöproblem genom att studera vilka strategier som används och vilken roll olika aktörer har.

– Vi har skrivit den här boken för att visa hur gränsöverskridande miljöproblem hanteras. Eftersom miljöproblemen har blivit alltmer komplicerade är det viktigt att skapa bättre kunskap om vilken roll nationalstat, vetenskap, miljöorganisationer och medborgare har när man ska försöka åtgärda problemen, säger Rolf Lidskog, som liksom Ylva Uggla tillhör Centrum för urbana och regionala studier (CURES) vid Örebro universitet.

Bokens tredje författare, Linda Soneryd, arbetar på SCORE – Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.

De fyra fallstudier som boken bygger på analyserar regleringen av risker inom områdena mobiltelefoni och strålskydd, oljeskyddet av Östersjön, anpassning till ett förändrat klimat, och försöksodlingar av genmodifierade grödor. Gemensamt för dem alla är att det råder osäkerhet, eller till och med oenighet, om riskernas karaktär, samtidigt som det finns ambitioner att skapa en effektiv riskreglering.

– Genom våra fallstudier visar vi hur regler skapas och omformuleras i en pågående process där många olika aktörer deltar på olika sätt. Det visar sig nämligen att det inte är givet på förhand vilka aktörer som kommer att vara centrala i processen, berättar Ylva Uggla.

En övergripande fråga är hur olika aktörer försöker definiera och avgränsa problemet för att göra det möjligt att hantera. En risk som författarna pekar på är att detta kan leda till ett ”tunnelseende”, som begränsar debatten. Vissa aspekter betonas, medan andra lika relevanta aspekter hamnar i skymundan.

– I de studerade fallen var det möjligheterna att hantera oönskade konsekvenser av en viss verksamhet som stod i centrum. Men därigenom fick frågorna ett ganska snävt fokus, och det gavs mycket lite utrymme till bredare frågor, till exempel den reglerade verksamhetens berättigande, säger Ylva Uggla.

De tre forskarna har också undersökt olika strategier för att hantera osäkerhet runt riskerna med en verksamhet. Genom att definiera kunskapsosäkerhet som en kunskapslucka blir den mer hanterbar och kan åtgärdas med hjälp av vetenskapen. Då kan försiktighetsprincipen användas för att skjuta upp avgörandet av svårhanterliga problem, genom att hänvisa till framtida forskning, men även för att legitimera mer långtgående reglering, för ”säkerhets skull”.

De tre författarna hoppas att boken Transboundary Risk Governance, som ges ut av förlaget Earthscan, kommer att vara till nytta för alla som är intresserade av miljöfrågor.

– Inte minst de som funderar på hur samhället kan hantera de riktigt svåra, gränsöverskridande, miljöproblemen, säger Rolf Lidskog.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Rolf Lidskog, 019-30 32 72 eller 070-64 72 301, eller Ylva Uggla 019-30 32 71.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera