Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2009

Nepals tropiska skogar kan både brukas och bevaras

Många fattiga hämtar mycket av livets nödtorft i tropiska skogar, och i vissa områden är risken stor att de överutnyttjas. Nu visar Indra Sapkota i en avhandling från SLU hur Nepals tropiska skogar kan nyttjas på ett sätt som inte äventyrar återväxt eller biologisk mångfald.

Indra Sapkotas avhandling handlar om Nepals salträdsskogar – skogar där salträdet (Shorea robusta) är det dominerande trädslaget. Detta är en viktig skogstyp i många länder i södra Asien, och i Nepal räknar man med att mer än 80 procent av landsbygdsbefolkningen är beroende av dessa skogar för sitt uppehälle. Salskog täcker idag ca 1,4 miljoner hektar i Nepal, men i vissa områden har trycket på skogarna blivit mycket hårt och arealerna minskar från år till år.

Skogarna nyttjas på en mängd olika sätt och bidrar med förnödenheter som djurfoder och bete, brännved, timmer, djurströ och läkeväxter. Indra Sapkota har i sitt doktorsarbete undersökt hur denna mångfald av störningar tillsammans påverkar artrikedom och trädföryngring i ett bestånd. Någon sådan brett upplagd studie har inte gjorts tidigare.

Studierna visade att den sammanlagda föryngringen i ett bestånd förbättrades i takt med att störningsintensiteten ökade, upp till en viss nivå. Enskilda trädarter påverkades däremot ganska olika, och vid omfattande störningar gynnades framför allt salträdet, med en minskande mångfald som följd. Sammantaget visade det sig att måttliga störningar gav upphov till en tät återväxt och gynnade arter som uppskattades av lokalbefolkningen.

Indra Sapkota har också detaljstuderat en enskild störningsfaktor, uthuggna beståndsluckor. Sådana luckor främjade både föryngring och mångfald, men större luckor var inte bättre än små. Det verkade vara viktigare var luckorna skapades än hur stora de var.

Indra Sapkota menar att det inte är rimligt att skydda salskogarna helt från mänskligt intrång, eftersom landsbygdsbefolkningen är så beroende av dem. Slutsatsen i avhandlingen är också att skogarna kan utnyttjas hållbart på ett sätt som tillgodoser lokalbefolkningens behov utan att skogarna utarmas. Han ger också ett förslag på en kritisk nivå där nyttjandet övergår från att vara hållbart till att bli utarmande.

– Jag tror att min avhandling kommer att göra det lättare att förstå vad som sker i tropiska skogar, säger Indra Sapkota. Och förhoppningsvis kan mitt exempel från Nepal bidra till att avskogningen i tropikerna hejdas. Ur klimatsynpunkt är detta viktigt, i enlighet med FN:s “REDD-program” (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries).

MSc i tropiskt skogsbruk Indra Prasad Sapkota, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, försvarar sin avhandling Species diversity, regeneration and early growth of Sal forests in Nepal: Responses to inherent disturbance regimes.

Tid: Onsdag den 16 december 2009, kl. 13.00
Plats: Craafordsalen, SLU, Alnarp
Opponent: Dr Demel Teketay Fanta, University of Botswana, Botswana

Mer information: Indra Prasad Sapkota, tel. 073-052 76 87, indra.sapkota@ess.slu.se
Egen webbsida: http://www.forestrynepal.org/user/49

Frågor på svenska kan ställas till professor Per Christer Odén, 040-41 53 94, Per.Oden@ess.slu.se

Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen:
http://diss-epsilon.slu.se/archive/00002165/

Detta och övriga pressmeddelanden från SLU: http://www.slu.se/page.cfm?page=102  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera