Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2009

Fem nya riskgener identifierade för SLE

Fem nya gener kopplade till den autoimmuna sjukdomen SLE (systemisk lupus erythematosus) har nyligen identifierats i en studie som omfattar 2 000 patienter med SLE och 4 000 kontrollpersoner från Sverige och USA. Forskare från Uppsala universitet hade en central roll i studien som presenteras i dagens nätupplaga av Nature Genetics.

SLE räknas till de reumatiska systemsjukdomarna och anses som en ”modellsjukdom” för de autoimmuna sjukdomarna, eftersom immunsystemet hos SLE-patienter kan angripa de flesta av kroppens organ. Sjukdomen uppstår genom ett samspel mellan arv och miljö, men ärftliga faktorer är speciellt betydelsefulla vid SLE jämfört med andra sjukdomar. Under de senaste åren har genetiska studier av sjukdomen genomförts i Uppsala, och flera gener som ökar risken för sjukdomen har identifierats.

Den aktuella studien är en uppföljning av en tidigare studie där 500 000 genetiska markörer undersöktes för koppling till SLE. Denna gång analyserade forskarna över 12 000 noggrant valda genetiska markörer i DNA från SLE-patienter och kontroller, vilket ledde till upptäckten av fem nya gener som ökar risken för att drabbas av denna sjukdom. Studien utfördes i samarbete mellan forskargrupper i USA och det svenska nationella SLE-nätverket, som omfattar forskare från de flesta universitetssjukhusen i Sverige. De genetiska analyserna av de svenska patienterna utfördes av doktoranden Johanna Sandling i professor Ann-Christine Syvänens forskargrupp vid Uppsala universitet.

– Svenska patienter är speciellt värdefulla för genetiska studier eftersom patienterna är kliniskt väl karakteriserade och noggrant uppföljda, säger professor Lars Rönnblom från Uppsala, som koordinerar det svenska SLE-nätverket.

De upptäckta generna har sannolikt viktiga funktioner inom immunsystemet, men det gjordes även andra överraskande fynd. Proteinet som TNIP1, en av de identifierade generna, kodar för deltar även i en signalväg med en nyckelroll vid systemisk inflammation. Dessutom kan TNIP1-proteinet samverka med ett annat protein vars gen är kopplad till flera autoimmuna sjukdomar. Detta fynd visar på det komplexa samspelet inom immunsystemet vid många reumatiska sjukdomar.

– Ett annat överraskande resultat var att JAZF1-genen är kopplad till ökad risk för SLE, eftersom denna gen nyligen visats vara associerad till variation i kroppslängd. Hur detta fynd ska tolkas är oklart, men illustrerar att mycket ännu är okänt när det gäller hur och varför sjukdomar uppstår, säger professor Ann-Christine Syvänen.

I samma nummer av Nature Genetics publiceras också resultaten av en stor kinesisk SLE-studie. I den identifierades nio nya SLE-gener, av vilka två var gemensamma med dem som identifierades i den svensk-amerikanska studien.

De nu identifierade generna ger viktiga ledtrådar för fortsatta analyser av de molekylära mekanismerna vid SLE, vilket på sikt kan leda till utveckling av nya läkemedel för sjukdomen.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ann-Christine Syvänen, tel: 018-611 29 59, 070-781 34 11 eller ann-christine.syvanen@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera