Tema

Om skärningspunkten entreprenörskap – kommunikation

I början av 2000-talet framförde sexton svenska humanister idén om en kommunikativ demokrati utifrån en huvudtes om att kommunikationssamhällets kärna kan beskrivas av begreppstrion Teknologi, Demokrati och Akademi. I en ny avhandling är utgångspunkten att kommunikationssamhället svårligen kan tänkas utan ett fjärde begrepp, entreprenören, en samhälleligt uppburen gestalt för energi och förnyelse som tillför intensitet till en annars strukturellt orienterad begreppstrio.

Det empiriska underlaget i avhandlingen är hämtat från underhållningsidrotten och upplevelseindustrin.  

– Valet av empiri utgår från de debatter som sköt fart under 1990-talet om att det samhällsformande samtalet alltmer underkastas en populärkulturell dramaturgi, säger avhandlingsförfattaren Hans Lundberg.

Att bland annat mediekoncentrering och mediekommersialisering medfört ökat fokus på underhållning som grundläggande generativ komponent. Med sin globala genomslagskraft är underhållningsidrottens kommunikativa närvaro svårslagen och därför en upplevelseindustri värd att undersökas.

Kommunikativt entreprenörskap behandlas på två sammanflätade plan i avhandlingen. Dels berättar texten om kommunikativt entreprenörskap som det framträder ur analyser av det empiriska materialet Dels antar författaren i olika avsnitt rollen som kommunikativ entreprenör.

Ett empiriskt resultat är att studien genom tre empiriska fall

1) KK-stiftelsens formering av den svenska upplevelseindustrin,

2) svensk elitishockeys gestaltning av sig själv som såväl del av den svenska folkrörelseidrotten som upplevelseindustriell affärsverksamhet samt

3) svensk idrottsjournalistiks vidgning av det journalistiska samtalet om underhållningsidrott – visar på hur man via olika former av kommunikativt entreprenörskap kan formera/omformera såväl den praktik man verkar inom (upplevelseindustri, elitishockey, idrottsjournalistik) som de fenomen ens praktik kan ses som ett uttryck för (underhållning som alltmer generativ komponent för den erfarande och upplevande människan).

Ett teoretiskt resultat av studien är att underhållningsidrottens kommunikativa närvaro återges som en samhällelig angelägenhet, som en praktik med relevans för fler än de idrottsintresserade. Underhållningsidrottens kommunikativa kapacitet är dock hårt diskursivt reglerad. För att kringgå detta aktiveras ett centralt begrepp inom entreprenörskapsforskningen – möjlighet – med vars hjälp underhållningsidrottens samhällsrelevans analyseras i termer av underhållningsidrottens möjlighetsrum.

Hans Lundberg har varit verksam som forskare och lärare i företagsekonomi vid Växjö universitet sedan 2001.

Avhandlingen ”Kommunikativt entreprenörskap: Underhållningsidrott som totalupplevelse före, under och efter formeringen av den svenska upplevelseindustrin 1999-2008”

Disputationen äger rum i sal Tegnér, Växjö universitet den 28 september 2009, kl. 13.00.

Fakultetsopponent är professor Alf Rehn, Åbo Akademi.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Hans Lundberg, e-post: hans.lundberg@vxu.se.

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-708267 eller e-post: vup@vxu.se.

Om skärningspunkten entreprenörskap – kommunikation

 lästid ~ 2 min