Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2009

Nyutbildade missnöjda med vårdarbetsgivare

Missnöjet bland de nyutbildade bör tas på allvar för att begränsa framtida problem och kunna behålla välutbildad arbetskraft i den svenska sjukvården, skriver Birgit Enberg i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 25 september.

Syftet med avhandlingen var att utifrån ett genusperspektiv öka kunskapen om hur arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare i början av karriären ser på sin arbetssituation. De flesta intervjuade var anställda i offentlig vård, men många – och männen i högre grad än kvinnorna – ville hellre arbeta i den privata vårdsektorn. Önskemålen om framtida yrkeskarriär skilde sig också mellan män och kvinnor. I stort speglar svaren den rådande arbetsfördelningen mellan kvinnor och män inom vården och i samhället i stort. Trots prognoser om stora behov av arbetskraft i den framtida äldrevården uppgav väldigt få geriatrik som önskat område för sitt framtida arbete.

Arbetstillfredsställelsen var i allmänhet hög, men många var missnöjda med arbetsledningen och en majoritet med arbetets organisation. De flesta uppgav sig sakna möjlighet till fördjupning och kunskapsutveckling under arbetstid och inte mer än hälften kunde arbeta så självständigt som de ville. Signifikant fler kvinnor än män hade ansvar för hem och familj och utförde också det mesta av arbetet i hemmet.

I jämförelse med männen uppgav kvinnorna i studien högre grad av ”work related overcommitment” (WOC), ett beteende som kännetecknas av svårigheter att koppla av från arbetet. Det fanns också samband mellan detta och en upplevelse av obalans mellan ansträngning och belöning. Bland arbetsterapeuter och sjukgymnaster uppgav fler kommunanställda låg kontroll över sitt arbete jämfört med kolleger i landstingen. Totalt var en fjärdedel av arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna i kommuner och landsting missnöjda med sin arbetssituation. Ungefär var femte landstingsanställd sjuksköterska och läkare i studien var missnöjd med sin arbetssituation. Fler sjuksköterskor än läkare uppgav hög ansträngning, låg belöning och obalans mellan ansträngning och belöning.

I avhandlingen konstateras att hälso- och sjukvårdens arbetsgivare borde dra större nytta av den kompetens som dessa självständiga yrkesutövare har med sig. Det är också viktigt att arbetsgivare främjar jämställdhet mellan könen i arbetet så att arbetsmiljön och arbetssituationen gör det möjligt för både kvinnor och män att kombinera arbete med familjeliv.

Birgit Enberg är universitetsadjunkt och doktorand vid enheten för sjukgymnastik, Umeå universitet, och kan nås på tel. 090-786 91 05,
e-post: birgit.enberg@physiother.umu.se

Fredagen den 25 september 2009 försvarar Birgit Enberg, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Work experiences among healthcare professionals in the beginning of their professional careers. A gender perspective” (Arbete inom hälso- och sjukvården – uppfattningar i början av yrkeskarriären. Ett genusperspektiv).
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Vårdvetarhusets aula.
Fakultetsopponent är prof. Karin Harms-Ringdahl, Karolinska institutet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera