Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2009

Gallring kan gynna Sveriges stora ekar

I tio år har forskare från Göteborgs universitet följt utvecklingen i södra Sveriges ekrika blandskogar. Ekprojektet visar att en naturvårdsgallring av skogarna gynnar ekträden och den biologiska mångfalden – men också att naturskötseln inte sällan leder till konflikter mellan myndigheter och skogsägare.

I Ekprojektet, som leds av professor Frank Götmark vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet och som nu är inne på sitt tionde år, studerar forskare utvecklingen i 25 sydsvenska skogar, spridda över fem län: Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Förutom en inventering av ekbestånden studeras den biologiska mångfalden av växter, svampar och insekter som skapas på och kring ekarna.

De senaste 15 åren har antalet skyddade lövskogsområden och nyckelbiotoper ökat starkt i landet. Men kunskaperna om hur naturvärdesskogarna ska skötas behöver bli bättre, konstaterar forskarna i Ekprojektet.

I sina studier visar de att en försiktig gallring av den ekrika blandskogen, till exempel avverkning av och uttag av medelstora buskar och träd (gran, björk, rönn, hassel) för biobränsle tycks gynna både de stora ekarna och den biologiska mångfalden.

Studien visar också att nyplanterade ekar löper mindre risk att betas om de planteras bland buskar och småträd. En sådan plantering kan därmed vara ett alternativ till betydligt mer kostsamma och opraktiska hägnader, där träd kan falla över hägnaden och älgar hoppa in och äta upp ekplantan.

I studien konstateras också att naturskötseln inte sällan hamnar i konflikt med markägarna. En enkät bland 145 markägare i Östergötland och Kalmar visade att mer än var femte markägare upplevde sina intressen hotade. Bland annat uttrycktes missnöje med för få personliga kontakter med myndigheter och för oflexibla och låga ersättningar. Enligt enkäten var missnöjet störst bland yngre markägare.

Kontaktinformation
För frågor om Ekprojektet och dess resultat kontakta:
Frank Götmark, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet
031-786 36 50
frank.gotmark@zool.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera