Tema

Både män och kvinnor utsätts för relationsvåld

Mäns våld mot kvinnor är grövre och mer upprepat och har större negativa konsekvenser för kvinnornas livskvalitet. De utsatta männen har däremot relativt sett sämre förtroende för rättsväsendet. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en rapport.

– Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och strukturellt betingat problem, men det får inte hindra att bilden av relationsvåld nyanseras och att vi strävar mot att alla brottsoffer behandlas lika av rättssystemets myndigheter, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå.

Rapporten beskriver våld i nära relationer enligt offrens egna upplevelser utifrån Brå:s omfattande Nationella trygghetsundersökning, NTU.

För första gången i Sverige redovisas männens utsatthet för våld i nära relationer, vilket synliggör ett problem som hittills fått begränsad uppmärksamhet.

Sammanlagt 505 händelser av relationsvåld har rapporterats av 304 personer. En femtedel av de utsatta är män. Det är alltså relativt få, under en procent bland samtliga intervjuade, som uppger att de under det senaste kalenderåret utsatts för misshandel, sexuellt våld, trakasserier och/eller hot av sin nuvarande eller tidigare partner.

Medan männen främst uppger utsatthet för trakasserier, rapporterar kvinnorna fler händelser av misshandel och hot. Kvinnor, unga personer och ensamstående föräldrar förefaller vara särskilt utsatta grupper.

I hälften av fallen är förövaren påverkad av alkohol eller droger. De flesta incidenterna sker inomhus, oftast i offrets eget hem.

Rapporten tar också upp hur kvinnor och män som utsatts för relationsvåld upplevt sina kontakter med, och förtroendet för, rättsväsendet.

Offer för relationsvåld har bättre erfarenheter av kontakter med polisen, jämfört med offer för annat våld. Däremot har män utsatta för relationsvåld betydligt sämre förtroende för rättsväsendet både jämfört med kvinnor med samma erfarenheter och med män som blivit utsatta för annan typ av våld.

– Det är viktigt för rättssäkerheten att alla känner att de blir väl behandlade, även när man inte motsvarar bilden av det typiska brottsoffret, säger Klara Hradilova Selin.

Rapporten Våld mot kvinnor och män i nära relationer – Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet kan beställas eller laddas ner på www.bra.se  

Kontaktinformation
Ytterligare information: Klara Hradilova Selin, rapportförfattare 08-504 454 19

Både män och kvinnor utsätts för relationsvåld

 lästid ~ 2 min