Tema

Fördomar om kön påverkar barns skolprestationer

Stereotypa uppfattningar om kön kan delvis förklara varför pojkar och flickor presterar olika bra i matematik och naturvetenskap i skolan. Det visar en studie som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS. Forskare i psykologi vid Uppsala universitet har tillsammans med internationella kollegor studerat fördomar hos nästan 300 000 människor i 34 länder och jämfört med skolresultat från samma länder.

Studien har gjorts med hjälp av så kallat implicit associationstest (IAT), ett datorbaserat test som mäter omedvetna associationer. Testet mäter omedvetna eller icke-kontrollerbara fördomar och stereotypa uppfattningar genom att jämföra hur snabb man är på att sortera vissa kombinationer av ord och bilder. I studien har man använt ett IAT-test som handlar om kön och vetenskap, och som undersöker hur starkt testpersonerna associerar orden man och kvinna till naturvetenskap och humaniora.

Testresultaten från nästan 300 000 människor i olika länder visar att 70 procent har en starkare association mellan kombinationen man-naturvetenskap än mellan kvinna- naturvetenskap. Studien visar också att den stereotypa uppfattningen om kön och naturvetenskap är starkt kopplad till skillnader i pojkars och flickors kunskaper i nationella prov i matematik och naturvetenskap i årskurs 8.

– Det finns ett tydligt samband. Ju starkare kopplingen var mellan man-naturvetenskap och kvinna-humaniora, desto bättre var pojkarnas resultat i matematik och naturvetenskap jämfört med flickornas, berättar Nazar Akrami, forskare vid institutionen för psykologi, som gjort studien tillsammans med professor Bo Ekehammar, doktoranden Robin Bergh samt internationella kollegor.

Forskarna menar att det råder en ömsesidig förstärkning, där stereotypa uppfattningar om pojkar och flickor ger vissa provresultat och provresultaten i sin tur håller de stereotypa könsuppfattningarna vid liv.

– Den här studien stödjer tanken om att ett eventuellt förändringsarbete bör ske på flera plan. Vi behöver inte bara förändra våra stereotypa uppfattningar om könsrollerna i samhället, utan också den verklighet vi lever i och som omedvetet formar våra stereotypa uppfattningar, säger Nazar Akrami.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta forskaren Nazar Akrami, 018-471 21 47 eller 073-689 53 09, e-post: Nazar.Akrami@psyk.uu.se eller doktoranden Robin Bergh, 018-471 15 25, e-post: Robin.Bergh.@psyk.uu.se

Fördomar om kön påverkar barns skolprestationer

 lästid ~ 1 min