Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2009

Vad spelar information för roll när man ska sluta skolan?

Studieintresserade gymnasieelever söker information för att hitta högskolestudier som passar ihop med den framtida arbetsmarknaden. "Men en del ungdomar, med negativa erfarenheter av gymnasietiden, upplever kravet att planera sin framtid som hotfullt eftersom det kan bekräfta deras sårbarhet". Det säger Frances Hultgren i en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

Frances Hultgrens avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap undersöker gymnasieelevers olika strategier för att hantera floden av information, råd och förväntningar som möter dem vid gymnasietidens slut.

– Men eftersom arbetsmarknaden framställs som föränderlig är uppgiften svår. Och för vissa kan information kännas hotfullt eller helt sakna betydelse, säger Frances Hultgren.

Bakgrunden till studien är den livliga debatten i svenska medier angående gymnasieelevers studie- och yrkesval.

I debatten framstår Sverige som ett dynamiskt samhälle som bland annat genom sin utbildningspolitik försöker möta de utmaningar som globaliseringsprocesser och snabb teknisk innovation innebär. Läroplanen för gymnasieskolan, till exempel, betonar att eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt.

Elevernas förmåga att tänka kritiskt, att analysera olika valmöjligheter och att inse konsekvenserna av olika alternativ blir därför viktig.

– Elever som siktar på specifika yrken söker information om vägar till det utvalda yrket och försöker att orientera sig om yrkets speciella kunskaper, färdigheter och sociala attribut. Men för många elever är studie- och yrkesrelaterad informationssökning ointressant.

De upplever att de behöver tid för att komma till insikt om sig själva och sina möjligheter genom att skaffa praktiska erfarenheter av världen utanför skolan. Förväntningarna från vuxenvärlden att planera sin framtid uppfattas som ett hinder för förverkligandet av den egna ungdomstiden.

Studien bygger på intervjuer med cirka 20 gymnasieelever från olika program under deras sista skolår. Ambitionen med studien är att resultaten ska öppna för reflektioner och diskussioner kring informationssökningens mening för unga människor. Syftet är även att den ska fungera som studieunderlag inom studie och -yrkesvägledning.

– Kanske kan man då utveckla långsiktiga pedagogiska metoder som hjälper eleverna att utveckla en informationskompetens inom området studie- och yrkesval, säger Frances Hultgren.

Avhandlingens titel: Approaching the Future: a study of Swedish school leavers’ information related activities.

Fakultetsopponentens namn: Assoc. Professor Pamela McKenzie, The University of Western Ontario, Kanada.

Tid och plats för disputation: Fredagen den 5:e juni 2009, kl. 13.00, Sal M404, Högskolan i Borås.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Frances Hultgren, tel: 033-4354354 (arb.), e-post: frances.hultgren@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera