Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2009

Användning av IT ökar inom äldreomsorgen: Låt anställda få delta mer i utvecklingen

Inom hemtjänsten blir det allt vanligare att använda olika former av informationsteknik. Den nya tekniken leder till att de anställda får mer frihet och inflytande, men också känner en ökad rädsla. Lösningen är, enligt Carljohan Orre vid Umeå universitet, att involvera personalen mer i förändringsarbetet.

Under de senaste tio åren har IT blivit en självklarhet inom hemtjänsten, och att kunna hantera dator och mobiltelefon är idag en förutsättning för att klara arbetet. Med IT-baserade dokumentations- och planeringssystem och mobila IT-lösningar kan all information om vårdtagarna lättare samlas på ett ställe och resurserna utnyttjas mer effektivt.

Informatikforskaren Carljohan Orre har i sin avhandling studerat hur IT och andra teknikslag har införts och nu används inom hemtjänsten i bland annat Västmanland och Västerbotten. Han menar att förändringen både kan väcka konflikter och skapa oro, men också leda till en större trygghet och frihet på jobbet.

– En del i personalen är rädda för att förlora sitt arbete och för att tvingas använda ny teknik som de inte behärskar. Samtidigt känner många sig stolta och trygga i att alltid ha korrekt information med sig på fältet, och veta att kollegan bara är ett mobiltelefonsamtal bort om det kniper.

– Att veta hur man kan använda IT i olika situationer kan ge större möjligheter till inflytande och en friare arbetssituation. Mobiltelefoner kan t ex göra det lättare att hantera tvära kast i arbetsplaneringen.

Tanken med att införa den nya tekniken är att höja kvaliteten på vården och få mer tid till vård istället för administration. Carljohan Orre visar att hur mycket och på vilket sätt IT används påverkas av arbetsplatsens omgivande miljö. Det kan t ex handla om storleken på organisationen och om IT-frågor sköts mer eller mindre centralt, men också på distriktets geografi, om det rör sig om ett höghus- eller villaområde och om det gäller hemtjänstarbete som utförs i samlingslokal eller hemma hos vårdtagarna.

För att hinna med alla besök förutsätts att personalen kan samarbeta effektivt, och Carljohan Orre menar att de IT-system som finns på marknaden idag är dåligt anpassade för detta sätt att arbeta. Trots det finns flera olika exempel på arbetsgrupper som på ett lyckat sätt använder och kombinerar IT med annan teknik.

Gemensamt för de olika lösningarna är, enligt Carljohan Orre, att liten hänsyn tas till den förändring som faktiskt sker bland arbetsgrupperna. Han tror att ett fruktbart sätt att möta denna utmaning är att låta personal och arbetsgrupper vara med och utveckla nya arbetsformer.

– Arbetsgrupperna bör involveras mer i det aktiva i förändringsarbetet för att minska risken att oavsiktligt återinföra gamla arbetssätt som man tidigare valt att gå ifrån.

Torsdagen den 4 juni försvarar Carljohan Orre, institutionen för informatik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Using Technologies with Care- Notes on Technology Assimilation Processes in Home Care.

Svensk titel: Användning av IT med Omsorg- Noteringar om teknikinförlivningsprocesser i kommunalt hemtjänstarbete.

Disputationen äger rum kl. 14.00 i sal KB3B1, KBC-huset,

Fakultetsopponent är professor Andrew Monk, Department of Psychology, University of York.

Carljohan Orre är bördig från Helsingborg.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Carljohan Orre,
institutionen för informatik,
Umeå universitet,
Telefon: 070-3565195
E-post: cjorre@informatik.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera