Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2009

Statlig målstyrning motverkar ett jämställt samhälle

När välformulerade mål reduceras till enkla mätetal styrs utvecklingen av jämställdhet in i en återvändsgränd. Det visar den nya avhandlingen ”Att spränga normer – om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering” som läggs fram vid från Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet den 29 maj. Eva Wittbom har studerat hur styrningen mot jämställdhetsmål fungerar inom Banverket och Vägverket.

Transportmyndigheterna har fått uppdraget att skapa jämställda transportsystem vilket betyder att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att påverka utformningen av vägar och järnvägar, busslinjernas dragning, tidtabeller och andra faktorer som påverkar tillgängligheten för medborgaren.

– Målet om ett jämställt transportsystem infördes eftersom man hade konstaterat att trafikplaneringen är mansdominerad. Män konstruerar vägar för män. Kvinnors erfarenheter ges inte tolkningsföreträde i planeringsprocesserna, och det vill regeringen ändra på, berättar Eva Wittbom.

I sin avhandling visar Eva Wittbom hur normerna för verksamhetsstyrningen förvränger jämställdhetsmålets innebörd om att makten ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män. För att kunna styra och följa målets utveckling riktar myndigheterna ljuset mot könsfördelning, hur många kvinnor och hur många män som är närvarande i beslutsprocesserna.

– Men antalet kvinnor respektive män säger ingenting om vilka behov och erfarenheter som får tolkningsföreträde. Ur genusperspektiv är jämn könsfördelning inte tillräckligt för att veta om makten är jämnt fördelad.

Ekonomistyrningsmodeller bygger på kvantitativ information och siffror ger begränsad information om ett tillstånd.

– Problem uppstår när det finns en organisationskultur som bara litar till det mätbara. Då förstärker ledningen och medarbetarna styrningens krav på enkla indikatorer och nyckeltal. Man är mer trogen sitt styrsystem än det mål man ska styra mot, och därför går det faktiskt att signalera måluppfyllelse trots att målet inte är nått, påpekar Eva Wittbom.

Avhandlingens namn: Att spränga normer – om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering. Disputation äger rum den 29 maj kl 13 i Philipssalen, hus 3, Kräftriket.

Avhandlingen finns att ladda ner som pdf på
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:202293

Kontaktinformation
Ytterligare information: Eva Wittbom, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 36 29, 0708 16 26 50, e-post ewi@fek.su.se

Porträttbild kan laddas ner på http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6936&a=63690

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera